สรุปผลกระทบที่เกิดจากการสร้างสนามบิน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สรุปผลกระทบที่เกิดจากการสร้างสนามบิน by Mind Map: สรุปผลกระทบที่เกิดจากการสร้างสนามบิน

1. มนุษย์และสังคม

1.1. ด้านบวก

1.1.1. การคมนาคมขนส่งสะดวก ทั้งในการขนส่งมนุษย์หรือสินค้าอุปโภค บริโภค

1.1.2. เพิ่มทางเลือกในการเดินทางและใช่เวลาน้อยลง

1.2. ด้านลบ

1.2.1. ปัญหาจราจร ปัณหามลพิษทางเสียง ที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนในบริเวณข้างเคียง

1.2.2. มีการเวนคือที่ดินทำให้มีการย้ายที่อยู่

1.3. แนวทางการแก้

1.3.1. หาพื้นที่ ที่เหมาะสมในการสร้างเครื่องบิน เช่น พื้นที่ที่ไม่มีแหล่งที่อยู่อาศัย

1.3.2. การเวนคืนที่ดินจะต้องให้ราคาที่เป็นธรรมกับประชาชน

2. เศรษฐกิจ

2.1. ด้านบวก

2.1.1. รายได้เพิ่มขึ้นจากระบบขนส่ง

2.1.2. เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเช่น นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวมากขึ้น

2.1.3. เพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรใช้เวลาในการขนส่งน้อยทำให็สินค้ามีความสดใหม่สามารถขายได้ราคาสูง

2.2. ด้านลบ

2.2.1. งบประมาณในการก่อสร้างรัฐบาลต้องละดมทุนหรือกู้เงินในการก่อสร้าง

2.2.2. อาจก่อให้เกิดหนี้สาธารณะ

2.3. แนวทางการแก้

2.3.1. รัฐบาลต้องหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม

2.3.2. วางแผนในการดำเนินงานอย่างรัดกุมสามารถตรวจสองได้

3. สิ่งแวดล้อม

3.1. ด้านบวก

3.1.1. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3.2. ด้านลบ

3.2.1. มลพิษทางเสียงเนื่องจากเครื่องบิน

3.2.2. มลพิษทางอากาศเนื่องจากสนามบินเป้นแหล่งปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

3.2.3. มลพิษทางน้ำเนื่องจากมีการปล่อยสารเคมีเป็นพิษที่เกิดจากการทำความสะอาดเครื่องบินลงสู่แหล่งน้ำ

3.3. แนวทางการแก้

3.3.1. กำหนดพวิธีการปล่อยการบินที่ปลอดภัยและทำให้เกิดเสียงดังน้อยที่สุด

3.3.2. นำเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพมาใช้

3.3.3. มีระบบบำบัดน้ำเสียที่ทันสมัยไม่ปล่อยน้ำเสียลงธรรมชาติ

3.3.4. สนามบินต้องสร้างให้ห่างจากที่อยู่อาศัยระยะทาง 30 กิโลเมตร