สรุปผลกระทบที่เกิดจากที่เกิดจากการสร้างสนามบิน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สรุปผลกระทบที่เกิดจากที่เกิดจากการสร้างสนามบิน by Mind Map: สรุปผลกระทบที่เกิดจากที่เกิดจากการสร้างสนามบิน

1. มนุษย์และสังคม

1.1. ด้านบวก

1.1.1. การคมนาคมขนส่งสะดก ทั้งในการขนส่งมนุษย์หรอสินค้าบริโภค เพิ่มทางเลือกในการเดินทาง เเละใช้เวลาน้อยลง

1.2. ด้านลบ

1.2.1. มีการเวนคืนที่ดินทำให้มีการย้ายที่อยู่ ปัญหาจราจร ปัญหามลพิษทางเสียง ที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนในบริเวณข้างเคียง

1.3. เเนวทางเเก้ไข

1.3.1. หาพื้นที่ ที่ดหมาะสมในการสร้างสนามบิน เช่น พื้นที่ที่ไม่มีเเหล่งที่อยู่อาศัย การเวนคืนที่ดินจะต้องให้ราคาที่เป็นธรรมกับประชาชน

2. เศษฐกิจ

2.1. ด้านบวก

2.1.1. ร่ยได้เพิ่มขึ้นจากการขนส่ง เพิ่มมูลค่าทางเศษฐกิจ เช่น นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวมากขึ้น เพิ่มมูค่าทางการเกษตร ใช้เวลาในการขนส่งน้อยทำให้สินค้าความสดใหม่สามารขายได้ในราคาสูง

2.2. ด้านลบ

2.2.1. งบประมาณในการก่อสร้างสูงรัฐบาลต้องระดมทุนหรือกู้เงินไปในการก่อสร้าง อาจก่อให้เกิดหนี้สาธารณะ

2.3. เเนวทางการเเก้ไข

2.3.1. รับบาลต้องหาเเหล่งเงินทุนที่เหมะสม วางเเผนในการดำเนินงานอย่างรัดกุมสามารถตรวจสอบได้

3. สิ่งเเดล้อม

3.1. ด้านบวก

3.1.1. การบรหารจัดการทรัพพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3.2. ด้านลบ

3.2.1. มลพิษทางเสียง เนื่องจากการบิน มลพิษทางอากาศ เนื่องจากสนามบินเป็นเเหล่งปล่อยเเก็สคาร์บอนไดออกไซด์ มิลพิษทางน้ำเนื่องจากมีการปล่อยสารเคมีเป็นพิษที่เกิดจากการทำความสะอาดเครื่องบินเเหล่งน้ำ

3.3. เเนวทางเเก้ไข

3.3.1. กำหนดวิธีการบินปลอดภัยเเละทำให้เกิดเสียงน้อยที่สุด นำเชื่อเพลิงอากาศยานชีะภาพมาใช้ มีระบบบำบัดน้ำเสียทันสมัย สนามบินต้องสร้างให้ห่างจากที่อยู่อาสัยระยะทาง30กิโลเมต