สรุปผลกระทบที่เกิดจากการสร้างสนามบิน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สรุปผลกระทบที่เกิดจากการสร้างสนามบิน by Mind Map: สรุปผลกระทบที่เกิดจากการสร้างสนามบิน

1. มนุษย์และสังคม

1.1. ด้านบวก

1.1.1. การคมนาคมขนส่งสะดวกทั้งในการขนส่งมนูษย์ สินค้าอุปโภคบิโภค

1.1.2. เพิ่มทางเลือกในการดำเนินงาน และใช้เวลาน้อยลง

1.2. ด้านลบ

1.2.1. มีการคืนที่ดินให้มีการย้ายที่อยู่

1.2.2. ปัญหาจราจร ปัญหามลพิษทางเสียง

1.3. แนวทางแก้ไข

1.3.1. หาพื้นที่ที่เหมาะสมในการสร้างสนามบิน

2. เศรษฐกิจ

2.1. ด้านบวก

2.1.1. รายได้เพิ่มจากการขนส่ง

2.1.2. เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่นนักท่องเที่ยวมากขึ้น

2.1.3. เพิ่มมูลด่าทางเกษตกรใช้เวลาในการขนส่งน้อยลง

2.2. ด้านลบ

2.2.1. งบประมาณในการก่อสร้างรัฐบาลในการระดมทุนหรือกู้เงินในการก่อสร้าง

2.2.2. อาจก่อให้เกิดหนี้สาธาระนะ

2.3. แนวทางแก้ไข

2.3.1. รัฐบาลต้องหาเงินทุนที่เหมาะสม

2.3.2. วางแผนในการดำเนินงานอย่างรัดกุม

3. สิ่งแวดล้อม

3.1. ด้านบวก

3.1.1. การบริหารจักการทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3.2. ด้านลบ

3.2.1. มลพิษทางเสียง เนื่องจากการบิน

3.2.2. มลพิษทางอากาศ เนื่องจากการบินเป็นแหล่งปล่อยแก๊สคาณ์บอน

3.2.3. มลพิษทางน้ำ เนื่องจากมีการปล่อยสารเตมีสู่แหล่งน้ำ

3.3. แนวทางแก้ไข

3.3.1. กำหนดวิธีกานปล่อยบินที่ปลอดภัย

3.3.2. นำเชื้อเพลิงมาใช้

3.3.3. มีระบบบำบัดนำ้เสียที่ทันสมัย

3.3.4. สนามบินต้องสร้างห่างจากที่อยู่อาศัยระยะทาง30กิโลเมตร