เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีสารสนเทศ: ไอที)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีสารสนเทศ: ไอที) by Mind Map: เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีสารสนเทศ: ไอที)

1. Hardware

1.1. อุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นโครงร่าง สามารถมองเห็นด้วยตาและสัมผัสได้

1.2. 1.1 Input unit

1.2.1. เป็นหน่วยที่ทำหน้าที่รับข้อมูลหรือคำสั่งจากผู้ใช้

1.3. 1.2 CPU

1.3.1. ทำหน้าที่ในการคำนวณและประมวลผล ซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญ ที่สุดของคอมพิวเตอร์ เป็นชิปเล็กๆ

1.4. 1.3 Memory unit

1.4.1. ทำหน้าที่เก็บข้อมูล และคำสั่งต่างๆที่ส่งมาจากหน่วยรับข้อมูลหรือหน่วยประมวลผลกลางมาเก็บไว้ เพื่อรอการเรียกใช้หรือรอการประมวลผลภายหลัง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

1.4.1.1. ข้อแตกต่างที่สำคัญของ ROM และ RAM

1.4.1.1.1. ROM

1.4.1.1.2. RAM

1.5. 1.4 Data storage

1.5.1. เป็นส่วนที่ใช้ในการเก็บข้อมูล และสามารถน าข้อมูลกลับ ประมวลผลใหม่ และบันทึกข้อมูลซ้ าได้หลายครั้ง

1.6. 1.5 Output unit

1.6.1. เป็นส่วนที่ใช้ในการแสดงผลข้อมูลที่ได้จากการประมวลผล เป็นส่วนที่เชื่อมความสัมพันธ์และโต้ตอบระหว่างผู้ใช้กับ คอมพิวเตอร์

2. ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการเกษตร

2.1. เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้และข้อมูลต่างๆ ทางด้านการเกษตร

2.2. เป็นแหล่งข้อมูลทางด้านการตลาด เช่น ราคาสินค้าเกษตร ปริมาณ ความต้องการสินค้านิดต่างๆ เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามความ ต้องการมากขึ้น

2.3. ช่วยทุ่นแรงลดต้นทุนลดแรงงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าเกษตร

3. ซอฟต์แวร์

3.1. โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ถูกเขียนขึ้นเพื่อสั่งให้เครื่อง คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่างๆทำงาน ซึ่งเป็นส่วนที่มนุษย์สัมผัสไม่ได้ โดยตรงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

3.1.1. ซอฟต์แวร์ระบบ (System software)

3.1.1.1. ทำหน้าที่จัดการระบบของคอมพิวเตอร์ ควบคุมอุปกรณ์ของ คอมพิวเตอร์ การค้นหาและจัดเก็บข้อมูล และประสานการทำงาน กับซอฟต์แวร์ประยุกต์ซอฟต์แวร์ระบบที่รู้จักกันดีคือ ระบบปฏิบัติการ (Operating System; OS) ที่ใช้กับอุปกรณ์ต่างๆ

3.1.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application software)

3.1.2.1. ซอฟต์แวร์ที่เขียนขึ้นเพื่อประยุกต์กับงานที่ผู้ใช้ต้องการ หรือประยุกต์ใช้ในงานเฉพาะด้าน

4. Data

4.1. ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือข้อมูล ดิบที่ยังไม่ผ่านการประมวลผล ยังไม่มีความหมายในการ นำไปใช้งาน ข้อมูลอาจเป็นตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ์ รูปภาพ เสียง หรือภาพเคลื่อนไหว

4.2. ลักษณะที่สำคัญของข้อมูล

4.2.1. มีความถูกต้อง

4.2.2. ผ่านการกลั่นกรองและการตรวจสอบ

4.2.3. มีมาตรฐานและมีโครงสร้างในการจัดเก็บที่เป็นระบบระเบียบ

5. Networks

5.1. กลุ่มของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารชนิดต่างๆ ที่นำมาเชื่อมต่อกันเพื่อให้ผู้ใช้ในเครือข่ายสามารถติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลและใช้อุปกรณ์ต่างๆร่วมกันในเครือข่ายได้ตัวอย่างของเครือข่ายที่เราคุ้นเคย ได้แก่

5.1.1. เครือข่ายของโทรศัพท์

5.1.2. เครือข่ายดาวเทียม

5.1.3. เครือข่ายวิทยุ

5.1.4. เครือข่ายคอมพิวเตอร์

6. People

6.1. บุคลากรในงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใช้งาน สั่งงานเพื่อให้ คอมพิวเตอร์ท างานตามที่ต้องการ กลุ่มบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน

6.1.1. ผู้ใช้งานทั่วไป

6.1.2. ผู้เชี่ยวชาญ

6.1.2.1. เป็นผู้ใช้งานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยส่วนใหญ่มักจะเป็น บุคลากรที่มีความช านาญทางด้านเทคนิค

6.1.2.1.1. ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

6.1.2.1.2. นักวิเคราะห์ระบบ

6.1.2.1.3. นักเขียนโปรแกรม

6.1.2.1.4. วิศวกรซอฟต์แวร์

6.1.2.1.5. ผู้ดูแลเครือข่าย

6.1.3. ผู้บริหาร

6.1.3.1. สมาชิกในองค์การที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรสารสนเทศ และประสาน ภารกิจขององค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่ง โดยทั่วไป แบ่งออกเป็น 2 ระดับ

6.1.3.1.1. ผู้บริหารสูงสุดด้านสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ (CIO; Chief Information Officer)

6.1.3.1.2. หัวหน้างานด้านคอมพิวเตอร์ (Information Technology Manager)

7. Process

7.1. ขั้นตอนการทำงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์จากระบบสารสนเทศโดยจะต้องให้ผู้ใช้เข้าใจขั้นตอนการทำงานมีการจัดทำคู่มือการระบบให้ทุกคนเรียนรู้โดยมีระเบียบปฏิบัติเป็นแบบเดียวกันและตรงตามมาตรฐานที่กำหนด