CRM/ Updated by Ms. My 22h45' 17/08/2019

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
CRM/ Updated by Ms. My 22h45' 17/08/2019 by Mind Map: CRM/ Updated by Ms. My 22h45' 17/08/2019

1. Nhân viên

1.1. Thêm mới

1.2. Tìm kiếm

1.3. Chi tiết

1.3.1. Tên Email SĐT Chức vụ

1.4. Chỉnh sửa

1.4.1. Xoá

1.4.2. Chỉnh sửa

2. Khách hàng

2.1. Tổng quan

2.1.1. Thông tin khách hàng

2.1.1.1. Tên Tên đầy đủ SĐT, Email Địa chỉ Website MST Loại Cty Loại hình kinh doanh STK Ngân hàng

2.1.2. Tình trạng thanh toán

2.2. Dự án

2.2.1. Thêm mới

2.2.2. Danh sách dự án

2.2.2.1. Ngày tạo

2.2.2.2. Trạng thái

2.2.2.3. Cập nhật thông tin

2.2.2.4. Lịch sử

2.3. Liên hệ

2.3.1. Tìm kiếm liên hệ

2.3.2. Thêm mới

2.3.3. Chi tiết liên hệ

2.3.3.1. Tên Email/SĐT Chức vụ Phòng ban

2.3.4. Cập nhật thông tin

3. Dự án

3.1. Thêm dự án

3.2. Chi tiết dự án

3.2.1. Quản lý Task

3.2.1.1. Sort task

3.2.1.1.1. Task theo cá nhân

3.2.1.1.2. Task theo dự án

3.2.2. Tổng quan dự án

3.2.2.1. Thông tin dự án

3.2.2.1.1. Chi tiết

3.2.2.1.2. Chỉnh sửa

3.2.2.2. Tiến độ dự án

3.2.2.2.1. Thêm tiến độ dự án

3.2.2.2.2. Tài liệu dự án

3.2.2.2.3. Chi tiết tiết độ

3.2.2.2.4. Update tiến độ

3.2.2.3. Thông tin khách hàng

3.2.2.3.1. Tên SĐT Email Địa Chỉ Website MST TK NH Loại công ty Ngành nghề kinh doanh

3.2.3. Tài Liệu

3.2.3.1. Chi tiết

3.2.3.1.1. Tên Loại Dự án Ngày tạo Trạng thái

3.2.3.2. Tuỳ chọn

3.2.3.2.1. Upload

3.2.3.2.2. Thêm chi tiết

3.2.3.2.3. Cập nhật

3.2.3.2.4. Lịch sử

4. Cấu hình

4.1. Chi tiết

4.1.1. Danh mục tiến độ

4.1.1.1. Danh sách

4.1.1.1.1. Present Báo giá Hợp đồng Thu thập master Data Thống nhất Process To-be Xong cogfin và customize
UAT Go-live Thu tiền

4.1.2. Danh mục dự án

4.1.2.1. Danh sách

4.1.2.1.1. STM Tư vấn kho STX WMS

4.1.3. Chi nhánh

4.1.3.1. Danh sách

4.1.3.1.1. HCM HN

4.1.4. Loại công ty

4.1.4.1. Danh sách

4.1.4.1.1. 3PL Production Distribution hipper Transporter

4.1.5. Ngành kinh doanh

4.1.5.1. Logistics Warehouse Điện/điện tử F&B Transportation FMCG

4.2. Thêm mới

5. Yêu cầu

5.1. Thêm mới

5.2. Sort

5.3. Chi tiết

5.3.1. Tiêu đề

5.3.2. Email/SĐT

5.3.3. Tên

5.3.4. Trạng thái

5.3.5. Ngày tạo

5.3.6. Tuỳ chọn

5.3.6.1. Xem chi tiết

5.3.6.2. Cập nhật Trạng thái

5.3.6.3. Cập nhật thông tin

5.3.6.4. Lịch sử

6. Tài liệu

6.1. Tìm kiếm

6.2. Lọc

6.2.1. Lọc theo Dự án

6.2.2. Lọc theo khách hàng

6.3. Chi tiết

6.3.1. Tên tài liệu Dự án Tiến độ Ngày tạo Trạng thái

6.3.2. Tuỳ chọn

6.3.2.1. Upload

6.3.2.2. Thêm chi tiết tài liệu

6.3.2.3. Cập nhật

6.3.2.4. Lịch sử

7. Billing

7.1. Lọc

7.1.1. Lọc theo dự án

7.1.2. Lọc theo khách hàng

7.2. Tìm kiếm

7.3. Chi tiết

7.3.1. Khách hàng Loại dự án Trạng thái Ngày công nợ Tiền cần thu Tiền đã thu Tiền còn lại

7.3.2. Tuỳ chọn

7.3.2.1. Upload

7.3.2.2. Gửi yêu cầu thanh toán

7.3.2.3. Cập nhật

7.3.2.4. Lịch sử