เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) by Mind Map: เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT)

1. เครือข่ายวิทยุ

2. Hardware

2.1. Input ทำหน้าที่รับข้อมูลหรือคำสั่งจากผู้ใช้

2.2. CPU ทำหน้าที่ในการคำนวณและ ประมวลผล

2.3. Memory ทำหน้าที่เก็บข้อมูลและคำสั่งต่างๆ ที่ส่งมาจากหน่วย รับข้อมูลหรือหน่วยประมวลผลกลางเพื่อรอการเรียกใช้

2.3.1. ROM (Read Only Memory) หน่วยความจำหลักและถาวร ที่สามารถอ่านข้อมูลได้อย่างเดียว

2.3.2. RAM (Random Access Memory) เป็นหน่วยความจำหลักชั่วคราวของ คอมพิวเตอร์ ที่มีการอ่านและเขียน ข้อมูลโดยอัตโนมัต

2.4. Data storage เป็นส่วนที่ใช้ในการเก็บข้อมูลและสามารถนำข้อมูลกลับ มาประมวลผลใหม่ได้

2.5. Output เป็นส่วนที่ใช้ในการแสดงผลข้อมูลที่ได้จากการประมวลผล

3. Software

3.1. ซอฟต์แวร์ระบบ (System software) ทำหน้าที่จัดการระบบของคอมพิวเตอร์

3.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application software) ซอฟต์แวร์ที่เขียนขึ้น เพื่อประยุกต์กับงานที่ผู้ใช้ต้องการ หรือประยุกต์ใช้ในงานเฉพาะด้าน

4. Networks

4.1. กลุ่มของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารชนิดต่าง ๆ ที่นำมา เชื่อมต่อกันเพื่อให้ผู้ใช้ในเครือข่าย สามารถติดต่อสื่อสารกันได้

4.1.1. เครือข่ายของโทรศัพท์

4.1.2. เครือข่ายดาวเทียม

4.1.3. เครือข่ายคอมพิวเตอร์

5. People บุคลากรในงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1. ผู้ใช้งานทั่วไป

5.2. ผู้เชี่ยวชาญ

5.3. ผู้บริหาร

6. Processes ขั้นตอนการทำงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์จากระบบสารสนเทศ โดยจะต้องให้ผู้ใช้เข้าใจขั้นตอนการทำงาน มีการจัดทำคู่มือการระบบให้ ทุกคนเรียนรู

7. Data ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือข้อมูล ดิบที่ยังไม่ผ่านการประมวลผล ยังไม่มีความหมายในการ นำไปใช้งาน