สุขภาพจิต

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สุขภาพจิต by Mind Map: สุขภาพจิต

1. วิธีการดูแลสุขภาพจิต

1.1. ทำความเข้าใจกับตัวเองให้มากขึ้น

1.2. ทำจิตใจให้สนุกและร่าเริงแจ่มใส

1.3. การปรับปรุงตัวเข้าหาสังคม

1.4. บำรุงสุขภาพจิตให้แข็งแรงอยู่เสมอ

1.5. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

1.6. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และครบ 5 หมู่

1.7. หาที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ

2. องค์ประกอบทางจิต

2.1. อัตมโนทัศน์

2.2. การรับรู้

2.3. ความเชื่อ

2.4. ความเชื่อด้านสุขภาพ

2.5. ค่านิยม

3. ความหมายของจิต

3.1. สภาพทางจิตใจอารมณ์และความผิดที่เกี่ยวข้องกันกับความรู้สึกความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม

4. ลักษณะสุขภาพจิต

4.1. สภาวะทางจิตใจอารมณ์และความคิดที่เกี่ยวข้องกัน

4.2. ความรู้สึกและความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม

5. ปัญหาสุขภาพจิต

5.1. ปัญหาทางสุขภาพจิตเหล่านี้จะแสดงอาการทางจิตและทางร่างกายหรือที่แพทย์เรียกว่าโรคทางจิตเวช

6. โรคทางจิตเวช

6.1. ความหมาย

6.1.1. โรคทางจิตเวชเป็นกลุ่มโรคที่เกิดขึ้นจากความผิดปกติหรือความบกพร่องทางจิตใจ

6.2. โรคทางจิตเวช 5 อันดับแรก

6.2.1. โรคซึมเศร้า

6.2.2. โรคจิตวิตกกังวล

6.2.3. โรคจิตเวชเนื่องมาจากสารเสพติด

6.2.4. โรคประสาท

6.2.5. โรคอารมณ์สองขั้ว

7. การรักษาโรคทางจิตเวช

7.1. ยาต้านโรคจิต

7.2. ยาคลายกังวล

7.3. ยาควบคุมอารมณ์

7.4. ยานอนหลับ

7.5. ยาคลายเครียด

7.6. ยาต้านความเศร้า