การจัดประสบการ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การจัดประสบการ by Mind Map: การจัดประสบการ

1. หน่วยอาหารดีมีประโยชน์

1.1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

1.1.1. การปฏิบัติตนเป็นผู้นำผู้ตาม

1.1.2. การเคลื่อนไหวตามคำสั่ง

1.1.3. การทำท่าทางตามจินตนาการประกอบคำบรรยาย

1.1.4. การเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์

1.1.5. การเคลื่อนไหวหลบสิ่งกีดขวาง

1.2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์

1.2.1. อาหารหลัก ๕ หมู่

1.2.2. รสชาติของอาหาร

1.2.3. สุขนิสัยและมารยาทในการรับประทานอาหาร

1.2.4. ประโยชน์ของอาหาร

1.2.5. วิธีประกอบอาหาร

1.2.6. การประกอบอาหารต้มจืดเต้าหู้หมูสับ

1.3. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

1.3.1. ระบายสีภาพอาหารหลัก ๕ หมูู่ ทำสมุดภาพรูปผลไม้

1.3.2. พิมพ์ภาพด้วยนิ้วมือ ทำสมุดภาพรูปผัก

1.3.3. พับสี ปั้นดินน้ำมัน

1.3.4. ภาพด้วยสีน้ำ ตัดภาพทำเมนูอาหาร

1.3.5. เต้าหู้หมูสับหยดสี

1.4. กิจกรรมเล่นตามมุม

1.4.1. การเล่นตามมุมประสบการณ์

1.5. กิจกรรมกลางแจ้ง

1.5.1. การเล่นเครื่องเล่นสนาม

1.5.2. การเล่นเกมอาหารรวมกลุ่ม

1.5.3. การเล่นโยนบอล รับบอล

1.5.4. การเล่นน้ำ เล่นทราย

1.6. กิจกรรมเกมการศึกษา

1.6.1. เกมจำแนกอาหารหลัก ๕ หมู่

1.6.2. เกมบิกโกอาหารหลัก ๕ หมู่

1.6.3. เกมภาพตักต่อมารยาทในการรับประทานอาหาร

1.6.4. เกมเรียงลำดับเหตุการณ์

1.6.5. เกมจำแนกอาหารตามวิธีการประกอบอาหาร

2. หน่วย ตัวเรา

2.1. กิจกรรมเดลื่อนไหวและจังหวะ

2.1.1. เคลื่อนไหวใช้พื้นที่และทิศทาง

2.1.2. เล่นเคลื่องดนตรี และทำท่าทางประกอบเพลงตา หู จมูก

2.1.3. เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายตามสัญญาณ

2.1.4. เคลื่อนไหวตามข้องตกลง โดยใช้ภาพกิจวัตรประจำวัน

2.1.5. เคลื่อนไหวผู้นำ ผู้ตาม ประกอบเพลงออกกำลัง

2.2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์

2.2.1. สนทนาเกี่ยวกับส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

2.2.2. ความสำคัญของอวัยวะ และหน้าที่อวัยวะ

2.2.3. การดูแลสุขภาพอนามัย

2.2.4. สนทนาเรื่องการใช้อวัยวะให้ถูกหน้าที่

2.2.5. เปรียบเที่ยบเด็กที่มีรูปร่างแตกต่างกัน

2.3. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

2.3.1. การวาดภาพต่อเติมอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

2.3.2. การปั้นดิน้ำมัน

2.3.3. การฉักปะกระดาษ

2.3.4. การวาดภาพด้วยสรเทียน

2.3.5. การประดิษฐ์คนจากเศษวัสดุ

2.3.6. การพิมพ์ภาพจากมือ

2.3.7. การตัดกระดาษ

2.4. กิจกรรมเล่นตามมุม

2.4.1. การเล่นตามมุมประสบการณ์

2.4.2. มุมวิทยาศาสตร์ ( หุ่นจำลองอวัยวะ )

2.4.3. มุมบทบาทสมมุติ

2.5. กิจกรรมกลางแจ้ง

2.5.1. การเล่นเครื่องเล่นสนาม

2.5.2. การเล่นกระโดดกระต่ายขาเดียวอยู่กับที่

2.5.3. การเล่นลิงชิงบอล

2.5.4. การเล่นเกมฮิปโปลอดใต้สะพาน

2.5.5. การเล่นเคลื่องเล่นสนาม

2.6. กิจกรรมเกมการศึกษา

2.6.1. เกมจับคู่ความสัมพันธ์ภาพแบบเขาวงกต

2.6.2. เกมภาพตัดต่อ เด็กผู้หญิง กับเด็กผู้ชาย

2.6.3. เกมเรียงลำดับภาพสูง - ต่ำ

2.6.4. เกมจับคู่ภาพที่ซ่อนในรูปเรขาคณิต

2.6.5. เกมจับคู่ภาพกับเงาคนอ้วน - ผอม

3. หน่วยหนูทำได้

3.1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

3.1.1. การเดินรอบห่วงฮูลาฮูปประกอบเสียงดนตรี

3.1.2. การเดินตามแนวโครงของเส้นเชือกประกอบดนตรี

3.1.3. การเดินตามแนวเส้นโค้งเชือกประกอบเพลง

3.1.4. การเดินตามแนวเส้นโค้งสายยางประกอบดนตรี

3.1.5. การเดินตามแนวเส้นโค้งของริบบิ้นประกอบเสียงดนตรี

3.2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์

3.2.1. การล้างมือ

3.2.2. การแปรงฟัน

3.2.3. การรับประทานอาหาร

3.2.4. การใช้ห้องน้ำห้องส้วม

3.2.5. การแสดงบทบาทสมมุติการล้างมือ แปรงฟัน การรับประทานอาหารและการใช้ห้องน้ำห้องส้วม

3.3. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

3.3.1. เขียนรูปวงกลม

3.3.2. เขียนรูปวงกลมและระบายสีอย่างอิสระ

3.3.3. การพิมพ์าพวงกลม

3.3.4. การปั้นดินน้ำมันเป็นเส้นแล้วขดให้เป็นวงกลม

3.3.5. การฉีกการดาษเป็นวงกลม

3.4. กิจกรรมเล่นตามมุม

3.4.1. การเล่นตามมุมประสบการณ์

3.5. กิจกรรมกลางแจ้ง

3.5.1. การเล่นเครื่องเล่นสนาม

3.5.2. การเล่นน้ำ - เล่นทราย

3.5.3. การเล่นเครื่องเล่นสนาม

3.5.4. การเดินตามแนวเส้นโค้งบนพื้นทราย

3.6. กิจกรรมเกมการศึกษา

3.6.1. บอกลักษณ์อุปกรณ์มนการล้างมือ

3.6.2. บอกลักษณะอุปกรณ์ในการแปรงฟัน

3.6.3. บอกลักษณ์อุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร

3.6.4. บอกลักษณะอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องน้ำ ห้องส้วม

3.6.5. บอกลักษณะอุปกรณ์ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน

4. ครอบครัวมีสุข

4.1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

4.1.1. การเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะ

4.1.2. การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบอุปกรณ์ (ไม้บล็อก)

4.1.3. การเคลื่อนไหวแตะสัมผัสร่างกายประกอบเพลงจังหวะดนตรี

4.1.4. การเคลื่อนไหวร่างกายปฏิบัติเป็นผู้นำ ผู้ตาม

4.1.5. การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบจังหวะนับ ๑ - ๑๐

4.2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์

4.2.1. สมาชิกในครอบครัว ( เครือญาติ )

4.2.2. จำนวนสมาชิกในครอบครัว

4.2.3. บทบาทหน้าที่สมาชิกในครอบครัว

4.2.4. การปฏิบัติตนต่อบุคคลในครอบครัว

4.2.5. อาชีพของบุคคลในครอบครัว

4.3. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

4.3.1. การพับสี การวาดภาพด้วยสีเทียน

4.3.2. การปั้นดินน้ำมัน การตัด

4.3.3. การวาดภาพด้วยสีเทียน การเป่าสี

4.3.4. การพิมพ์ภาพด้วยกระดาษขยุ้ม การตัดกระดาษ

4.3.5. การเขียนภาพการประดิษฐ์โมบายกระดาษ

4.4. กิจกรรมเล่นตามมุม

4.4.1. การเล่นในมุมประสบการณ์ (เสรี)

4.5. กิจกรรมกลางแจ้ง

4.5.1. การเล่นเครื่องเล่นสนาม

4.5.2. การเล่นเกมกระยางขาเดียว

4.5.3. กานเล่นน้ำ เล่นทราย

4.5.4. การเล่นเกมจิงโจ้ขาเดียว

4.5.5. การเล่นเครื่องเล่นสนาม

4.6. กิจกรรมเกมการศึกษา

4.6.1. การเล่นเกมภาพตัดต่อครอบครัว

4.6.2. การเล่นเกมจำแนกสมาชิกในครอบครัว

4.6.3. การเลานเกมสังเกตรายละเอียดภาพการทำความสะอาด

4.6.4. การเล่นเกมจับคู่ภาพกับจำนวนที่เท่ากัน (๑-๒)

4.6.5. การเล่นเกมจับคู่ภาพอาชีพกับสัญลักษณ์ (บัตรคำ-บัตรตรวจสอบ)