Hệ thống thông tin trong doanh nghiệp

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Hệ thống thông tin trong doanh nghiệp by Mind Map: Hệ thống thông tin trong doanh nghiệp

1. ERP

1.1. HRM

1.2. CRM

1.3. BPM

1.4. Stock management

1.5. Supplies management

1.6. BI

1.6.1. Data warehouse

1.6.1.1. Mô hình Data Warehouse: Sơ đồ ngôi sao

1.6.2. Data lake

1.6.2.1. Data Lake là gì? Phân biệt Data Warehouse và Data Lake

1.6.3. Data mining

1.6.3.1. Data Mining - BIS

1.6.3.2. Apriori và FP-Growth với tập dữ liệu plants

1.6.4. ETL

1.6.4.1. ETL là gì?

1.6.4.2. ETL Testing or Data Warehouse Testing Tutorial (Phần I)

1.7. SOA

1.7.1. Service 1

1.7.1.1. HRM

1.7.2. Service 2

1.7.2.1. CRM

1.7.3. SOAP service

1.7.3.1. Khái niệm cơ bản về SOAP, REST và cách phân biệt chúng

1.7.4. Resfull

1.7.5. Messessqueue

1.7.5.1. AtiveMQ

1.7.5.2. RabbitMQ

1.7.5.2.1. Tìm hiểu RabbitMQ - Phần 1

1.7.5.3. MSMQ

1.7.5.4. Mô hình Message Queue trong Microservice

1.7.6. ESB

1.7.6.1. Giới thiệu về Enterprise Service Bus - Hướng Dẫn Java

1.7.6.2. http://khaibaogiay.cuchoachat.gov.vn/tin-tuc/truc-tich-hop-esb-trong-xay-dung-chinh-phu-dien-tu