TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA NHÂN, DO DÂN, VÌ DÂN.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA NHÂN, DO DÂN, VÌ DÂN. by Mind Map: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA NHÂN, DO DÂN, VÌ DÂN.

1. 4. Trong sạch và hoạt động hiệu quả

1.1. Cán bộ, công chức đủ đức đủ tài

1.1.1. Trung thành với Cách Mạng

1.1.2. Hăng hái, thành thạo chuyên môn

1.1.3. Liên hệ mật thiết với dân

1.1.4. Phụ trách quyết đoán, chịu trách nhiệm

1.1.5. Tự phê bình, có ý thức hành động

1.2. Đề phòng và khắc phục tiêu cực

1.2.1. Đặc quyền, đặc lợi

1.2.2. Tham ô, lãng phí, quan liêu.

1.2.3. Tư túng, chia rẽ, kiêu ngạo

1.3. Tăng cường nghiêm minh pháp luật với Giáo dục đạo đức Cách mạng.

1.3.1. Đức trí

1.3.2. Pháp trị

2. Xây dựng Nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ

2.1. Một NN hợp pháp, hợp hiến

2.2. Quản lý NN bằng hiến pháp, pháp luật

2.3. Đứa pháp luật vô thực tiễn

2.4. Đào tạo cán bộ, công chức

2.4.1. Đạo đức

2.4.2. Trung thành

2.4.3. Giỏi chuyên môn

2.4.4. Có ý thức

2.4.4.1. Hành động

2.4.4.2. Trong sạch với Nhà nước

2.4.5. Tăng cường niềm tin của dân

3. Xây dựng NN thể hiện quyền là chủ và làm chủ của dân

3.1. Nhà nước của dân

3.1.1. Dân có quyền kiểm soát NN

3.1.2. Nhân dân có quyền bãi miễn đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đông nhân dân

3.2. NN vì dân

3.2.1. Lấy lợi ích chính đáng của dân làm mục tiêu

3.2.2. Cán bộ NN là do dân bầu ra

3.3. NN do dân

3.3.1. Bầu ra Quốc hội

3.3.2. Quản lý xã hội đều thực hiên ý chí của dân

4. 2. Quan điểm HCM về sự thống nhất giai cấp công nhân- tính dân tộc-tính nhân dân.

4.1. Bản chất giai cấp công nhân

4.1.1. Do Nhà nước lãnh đạo

4.1.2. Tính định hướng xã hội chủ nghĩa

4.1.3. Nguyên tắc tập trung dân chủ

4.2. Sự thống nhất giai cấp công nhân- tính nhân dân- tính dân tộc

4.2.1. Nhà nước Việt Nam ra đời là kết quả của cuộc đấu tranh lâu dài và gian khổ (1858-1945)

4.2.2. NN Việt Nam bảo vệ lợi ích nhân dân, lấy lợi ích nhân nhân làm cơ bản

4.2.3. NN mới ra đời đã đảm nhiệm nhiệm vụ lịch sử

4.2.3.1. Tổ chức kháng chiến toàn dân, toàn diện

4.2.3.2. Bảo vệ thành quả Cách mạng