cách học giỏi môn văn

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
cách học giỏi môn văn by Mind Map: cách học giỏi môn văn

1. khai thác kiến thức bài học

2. củng cố kiến thức

3. làm bài tập về nhà đầy đủ

4. chuẩn bị trước bài ở nhà

4.1. sẵn sàng làm các câu hỏi

5. chú ý nghe giảng