การเขียนรายงานทางวิชาการ หรือ รายงานการวิจัย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การเขียนรายงานทางวิชาการ หรือ รายงานการวิจัย by Mind Map: การเขียนรายงานทางวิชาการ หรือ รายงานการวิจัย

1. แหล่งข้อมูลในการเขียนรายงานทางวิชาการหรือรายงานการวิจัย

1.1. วิธีค้นคว้าข้อมูลในการเขียนรายงานมีหลายวิธี เช่น การสัมภาษณ์บุคลากรในหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชน การสัมภาษณ์หัวหน้าสถานประกอบการหรือผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ การสอบถามบรรณารักษ์เกี่ยวกับข้อมูลที่ต้องการ การเก็บข้อมูลภาคสนามโดยการใช้แบบสอบถาม การสังเกต หรือ การสัมภาษณ์ การฟังการบรรยาย อภิปรายหรือโต้วาที การฟังการแถลงข่าว สารคดี จากมวลชนต่างๆ การไปทัศนศึกษา การชมนิทรรศการ การเข้าร่วประชุมสัมมนาและอบรม

2. รายงานทางวิชาการหรือรายงานการวิจัย

2.1. รายงานทางวิชาการหรือรายงานการวิจัย คือ การนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าอย่างมีระเบียบ แบบแผน มีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล ถือเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการศึกษา

2.2. ระดับของรายงานทางวิชาการหรือรายงานการวิจัย

2.2.1. รายงานทางวิชาการหรือรายงานการวิจัยอาจแบ่งได้เป็น 3 ระดับดังนี้

2.2.1.1. 1.รายงาน

2.2.1.2. 2.ภาคนิพนธ์

2.2.1.3. 3.วิทยานิพนธ์หรือปริญญานอพนธ์

3. ส่วนประกอบและการเขียนส่วนประกอบของรายงาน ทางวิชาการหรือรายงานการวิจัย

3.1. รายงานทางวิชาการหรือรายงานการวิจัยโดยทั่วไปมีส่วนประกอบ ดังนี้

3.1.1. 1.ส่วนประกอบตอนต้น

3.1.2. 2.ส่วนประกอบตอนเนื้อเรื่อง

3.1.3. 3.ส่วนประกอบตอนท้าย

4. ขั้นตอนในการเขียนรายงาน

4.1. 1.การเลือกหัวข้อเรื่อง

4.2. 2.การกำหนดจุดมุ่งหมายและขอบเขตของเรื่อง

4.3. 3.การวางโครงเรื่อง

4.4. 4.การรวบรวมข้อมูลและจดหมาย

4.5. 5.การเรียบเรียงเนื้อหา

4.6. 6.การเขียนเชิงอรรถ

4.7. 7.การเขียนบรรณานุกรม

5. สรุปสาระสำคัญ

5.1. การศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อทำรายงานมีหลายวิธี คือ การสนทนาการสัมภาษณ์ และการศึกษาด้วยประสบการณ์ แหล่งวิทยาการมีอยู่หลายแห่ง เช่น ห้องสมุด พิพิภัณฑ์ ฯลฯ