GTC Vệ Sinh Lao Động

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
GTC Vệ Sinh Lao Động by Mind Map: GTC Vệ Sinh Lao Động

1. VSLĐ

1.1. Là các nguyên tắc dự báo, nhận biết, đánh giá và kiểm soát các yếu tố có hại đến sức khoẻ trong môi trường lao động

1.2. Các yếu tố có hại

1.2.1. Tác nhân hóa học

1.2.2. Tác nhân vật lý

1.2.3. Tác nhân sinh học

1.2.4. Yếu tố tư thế lao động

1.2.5. Yếu tố tâm sinh lý

2. ĐKLĐ

2.1. ĐKLĐ gồm : tự nhiên, xã hội, kinh tế, các yếu tố kỹ thuật

2.2. Yếu tố hình thành ĐKLĐ

2.2.1. NLĐ

2.2.2. Dụng cụ LĐ

2.2.3. Đối tượng LĐ

2.2.4. Phương tiện LĐ

2.2.5. Quy trình cộng nghệ sản xuất

2.2.6. Tổ chức sàn xuất

2.2.7. Tổ chức thời gian

2.2.8. Tổ chức quàn lý

2.2.9. Tiêu chuẩn và quy định về VSLĐ

2.2.10. Tâm lý xã hội

2.2.11. Vệ sinh công nghiệp

2.2.12. Chế độ xã hội

2.2.13. Kinh tế

2.2.14. Địa lý, địa chất, sinh học

2.3. Nhóm ĐKLĐ

2.3.1. Nhóm ĐKLĐ nguy hiểm

2.3.2. Nhóm MTLĐ

2.3.3. Nhóm tâm lý xã hội

2.3.4. Nhóm tâm lý LĐ

3. Y học LĐ & tác hại nghề nghiệp

3.1. Mối nguy hiểm

3.2. Hậu quả

3.3. Nguy cơ

3.4. Độc tính

3.5. Đánh giá nguy cơ

3.6. Đánh giá rủi ro

3.7. Liều

3.8. Nuốt phải

3.9. Hít phải

3.10. Phân bố

3.11. Chuyển hóa

3.12. Phản ứng