การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ ภายใต้โครงการนักเรียน เรียนดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ ภายใต้โครงการนักเรียน เรียนดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจําปีการศึกษา 2562 by Mind Map: การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ ภายใต้โครงการนักเรียน เรียนดี   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจําปีการศึกษา 2562

1. ผู้สมัครทุกคนต้องไปสมัครสมาชิกในระบบ Tcasของสมาคม ทปอ. ทางเว็บไซต์ TCAS – Thai university Central Admission System เพื่อยืนยันตัวตน และใช้ในการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

2. 1. การดําเนินการ

2.1. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พิจารณาคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์

3. 2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

3.1. 2.1 กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มีผลการเรียนอยู่ในอันดับ 1 - 10 ของโรงเรียน โดยดูจาก

3.1.1. 2.1.1 ผลการเรียนเฉลี่ยใน 5 ภาคการศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6) ไม่ต่ํากว่า 3.75

3.1.2. 2.1.2 คะแนนเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวม 5 ภาคการศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6) เฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 3.75 ดังนี้

3.1.2.1. • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

3.1.2.2. • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

3.1.2.3. • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (เฉพาะภาษาอังกฤษ)

3.2. 2.2 ผู้สมัครเข้าศึกษา จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรค อาการของโรค หรือมีความพิการอื่นอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในวิชาชีพแพทย์

3.3. 2.3 มีความประพฤติเรียบร้อย

3.4. 2.4 คุณสมบัติอื่นๆ ที่สอดคล้องตามระเบียบการสอบคัดเลือกนักเรียนในภาคใต้เข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิธีรับตรง และระเบียบการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามโครงการพิเศษ

4. 3. จํานวนรับทั้งหมด 22 คน จากโรงเรียนดังต่อไปนี้

4.1. 1. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

4.2. 2. โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

4.3. 3. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

4.4. 4. โรงเรียนแสงทองวิทยา

4.5. 5. โรงเรียนธิดานุเคราะห์

4.6. 6. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

4.7. 7. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช

4.8. 8. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

4.9. 9. โรงเรียนบูรณะรําลึก

4.10. 10. โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

5. 4. การรับสมัคร

5.1. รับสมัครออนไลน์ ผ่านเว็บไซด์ www.medaf.psu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ 1 - 15 ธันวาคม 2561 (ถึงเวลา 24.00 น.)

6. 5. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

6.1. 5.1 สําเนาระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1)ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 (รวม 5 ภาคการศึกษา) พร้อมรับรองสําเนา โดยผู้บริหารสถานศึกษา

6.2. 5.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง

6.3. 5.3 ใบรับรองความประพฤติจากสถานศึกษา

6.4. 5.4 ใบรับรองผลการจัดอันดับ 1 - 10 จากสถานศึกษา พร้อมรับรองสําเนา โดยผู้บริหาร สถานศึกษา

7. 7. เงื่อนไขผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

7.1. 7.1 ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ ตามโครงการนี้แล้ว จะต้องอยู่ศึกษาต่อใน โรงเรียนเดิม จนสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษาเดียวกับที่สมัคร และมีผลการเรียนเฉลี่ย เมื่อสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่น้อยกว่า 3.75 และจะต้องมีหน่วยกิตการเรียนในกลุ่มสาระการ เรียนรู้ต่างๆ ดังนี้

7.1.1. 7.1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต

7.1.2. 7.1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

7.1.3. 7.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(เฉพาะภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

7.2. 7.2 ในกรณีผู้สอบผ่านได้ยืนยันสิทธิ์ หรือลงนามทําสัญญาการเข้าศึกษากับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เรียบร้อยแล้ว สถาบันจะส่งชื่อ นามสกุล และเลขที่บัตรประจําตัวประชาชนของ บุคคลนั้นไปยังสํานักงานเลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เพื่อส่งให้ทุกสถาบันสมาชิก ดําเนินการคัดชื่อบุคคลนั้นออกจากกลุ่มผู้มีสิทธิ์สอบในขั้นตอนต่อไป หรือออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการ คัดเลือกของสถาบันสมาชิก (ถ้ามี) และสถาบันสมาชิกฯ จะคัดชื่อออกทันทีตามที่ได้ให้สัตยาบันกันไว้แล้ว และ จะถูกตัดสิทธิ์จากการคัดเลือกฯ โดยวิธีรับตรงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และการคัดเลือกบุคคลเข้า ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)

7.3. 7.3 เมื่อจบการศึกษาเป็นบัณฑิตแพทย์ในโครงการทุกคนต้องปฏิบัติตามพันธะสัญญาในการปฏิบัติ งานชดใช้ทุนของรัฐบาลเป็นเวลา 3 ปี เช่นเดียวกับแพทย์ในสถาบันอื่นๆ ของรัฐ

8. 8. การตัดสิน

8.1. 6. กระบวนการและกําหนดการคัดเลือก

8.1.1. 1 – 15 ธันวาคม 2561 ประชาสัมพันธ์พร้อมรับสมัคร

8.1.2. 17 ธันวาคม 2561 ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

8.1.3. จะแจ้งในภายหลัง สอบสัมภาษณ์

8.1.4. จะแจ้งในภายหลัง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

8.1.5. จะแจ้งในภายหลัง ตรวจร่างกายและทําสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์

8.2. ในกรณีที่มีปัญหาใดๆ คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ซึ่งแต่งตั้งโดย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะกรรมการประจําคณะฯ จะเป็นผู้พิจารณาตัดสินชี้ขาด ผลการตัดสิน ของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

9. 9. การลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS

10. 10. การยืนยันใช้สิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ผ่านระบบ TCAS)

10.1. ผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์และได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา จะต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในระหว่างวันที่ 30 - 31 มกราคม 2562 ผ่านระบบ TCAS (Thai university Central Admissions System) ทาง เว็บไซต์ TCAS – Thai university Central Admission System ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.) มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

10.2. ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS แล้ว จะถูกตัดสิทธิ์การสมัครเข้าศึกษาในรอบถัดไป เว้นแต่ได้รับ อนุมัติจากสมาคม ทปอ. ให้สละสิทธิ์ได้

11. 11. การสละสิทธิ์เข้าศึกษา

11.1. ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS แล้ว หากประสงค์จะสละสิทธิ์ ให้ดําเนินการสละสิทธิ์ในระบบ ของสมาคม ทปอ. ตามช่วงเวลาที่สมาคม ทปอ. กําหนด

12. 12. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

12.1. มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ Wwww.entrance.psu.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ที่งานรับนักศึกษา กองทะเบียนและประมวลผล โทรศัพท์ 074-289255-8

13. 13. เงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

13.1. 13.1 นักศึกษาต้องศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร ข้อกําหนด และเงื่อนไขของสาขาวิชา และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

14. หมายเหตุ : การจัดอันดับโรงเรียน จํานวน 10 โรงเรียน พิจารณาจาก จํานวนนักเรียน ที่เข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากโรงเรียนในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ผ่านการคัดเลือกโดยวิธีรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้ และผ่านกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศ ไทย(กสพท.) จํานวน 10 โรงเรียน ประจําปีการศึกษา 2561