การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน by Mind Map: การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน

1. ความหมาย

1.1. รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์ เป็นฐาน (CBL) มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถทางสติปัญญาโดยให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า กระตุ้นความสนใจผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนนั้นมีความรู้อยากเรียน สนใจค้นหาความรู้ด้วยตนเอง ฝึกฝนการตั้งปัญหาและแก้ปัญหาเป็นรายบุคคล ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม การฝึกนำเสนอและวิจารณ์แบบสร้างสรรค์ ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ ใหม่เข้ากับความรู้เดิม โดยผู้สอนสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอความคิด และส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ซึ่งองค์ความรู้ดังกล่าวสามารถนำไปปรับใช้เพื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพต่อไป

2. ความสำคัญ

2.1. เป็นรูปแบบหนึ่งในวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2.2. พัฒนารูปแบบการสอนมาจากโครงสร้างการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน(BBL)+แนวการสอนแบบ Active learning

3. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

3.1. ขั้นที่ 1 การกระตุ้นความสนใจ

3.2. ขั้นที่ 2 การตั้งปัญหาและแบ่งกลุ่มตามความสนใจ

3.3. ขั้นที่ 3 ค้นคว้าและคิด

3.4. ขั้นที่ 4 นำเสนอ

3.5. ขั้นที่ 5 ประเมินผล