การวิเคราะห์ระเบียบการรับสมัคร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การวิเคราะห์ระเบียบการรับสมัคร by Mind Map: การวิเคราะห์ระเบียบการรับสมัคร

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1. คุณสมบัติทั่วไป

1.1.1. สัณชาติไทย

1.1.2. มีภูมิลำเนาอยู่ใน 14 จังหวัด

1.2. คุณสมบัติเฉพาะ

1.2.1. อยู่ม.6 สายวิทย์-คนิต เกรดเฉลี่ย 5เทอมเท่ากับหรือมากกว่า 3.00

1.2.2. portfolioไม่เกิน 10หน้า

1.2.3. ได้รับการฝึกงานมาแล้ว อย่างน้อย 10วัน

2. จำนวนที่รับ 10 คน

3. ปฏิทินดำเนินการ

3.1. รร.ส่งเอกสารผู้สมัครมายังคณะ

3.2. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางเว็บ

3.3. สอบสัมภาษณ์

3.4. ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ tcas

3.5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เช้าศึกษา

4. การสมัคร

4.1. โหลดใบสมัครหน้าเว็บ

4.2. ติดรูปที่ใบสมัคร

4.3. ส่งใบสมัคร

4.4. ชำระเงิน

5. การพิจารณาการคัดเลือด

5.1. คะแนนสอบสัมภาษณ์และเจตคติต่อวิชาชีพ