Giới thiệu về Quản trị và Tổ chức

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Giới thiệu về Quản trị và Tổ chức by Mind Map: Giới thiệu về Quản trị và Tổ chức

1. Chức năng và quá trình của Quản trị

1.1. Khái niệm Quản trị

1.2. Chức năng

1.2.1. Tổ chức

1.2.2. Hoạt định

1.2.3. Điều khiển

1.2.4. Kiểm tra

2. Vai trò Quản trị

2.1. Tương tác với mọi người

2.1.1. Người đại diện

2.1.2. Người lãnh đạo

2.1.3. Người liên lạc

2.2. Vai trò thông tin

2.2.1. Phổ biến những thông tin liên hệ đến người có liên quan

2.2.2. Thu thập và tiếp nhận các thông tin liên quan tổ chức

2.2.3. Đảm nhiệm vai trò của người thay mặt tổ chức cung cấp thông tin

2.3. Ra quyết định

2.3.1. Người phân phối tài nguyên

2.3.2. Vai trò thương huyết

2.3.3. Vai trò người giải quyết xáo trộn

2.3.4. Vai trò doanh nhân

3. Hiệu quả và Hiệu suất

3.1. Doing things right

3.2. Doing the right things

4. Kỹ năng Quản trị

4.1. Kỹ năng kỹ thuật

4.2. Kỹ năng nhân sự

4.3. Kỹ năng tư duy

5. Các cấp bậc trong một hệ thống Quản trị

5.1. Quản trị viên cơ sở

5.2. Quản trị viên tầm trung

5.3. Quản trị cấp cao

6. Quản trị trong môi trường biến động

6.1. Môi trường bên ngoài

6.1.1. Môi trường vĩ mô

6.1.1.1. Môi trường kinh tế

6.1.1.2. Môi trường chính trị pháp luật

6.1.1.3. Môi trường văn hóa xã hội

6.1.1.4. Môi trường tự nhiên

6.1.1.5. Môi trường kỹ thuật công nghệ

6.1.2. Môi trường vi mô

6.1.2.1. Khách hàng

6.1.2.2. Các nhà cung cấp

6.1.2.3. Các nhà cạnh tranh

6.1.2.4. Các nhóm áp lực xã hội

6.2. Môi trường bên trong (môi trường nội bộ)

6.2.1. Nguồn nhân lực

6.2.2. Khả năng tài chính

6.2.3. Khả năng nghiên cứu về phát triển

6.2.4. Khả năng sản xuất kinh doanh

6.2.5. Hoạt động quản trị

6.2.6. Hoạt động marketing

6.2.7. Hoạt động văn hóa của tổ chức