Weight mistake (ชั่งน้ำหนักผิด)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Weight mistake (ชั่งน้ำหนักผิด) by Mind Map: Weight mistake (ชั่งน้ำหนักผิด)

1. Human mistake

1.1. ไม่ปฎิบัติตาม WI

1.2. ไม่มีความตระหนัก

1.2.1. การชั่งจะต้องถือไม่ได้ถือเอกสาร Blend sheet ติดไปด้วยขณะทำการชั่งทุกครั้ง

1.3. จำผิด

1.3.1. ใช้ความจำในการชั่งน้ำหนักสารเคมี แทนการนำเอกสาร Blend Sheet ไปด้วยทุกครั้ง

1.4. เขียนผิด/จดน้ำหนักผิด

1.4.1. ใช้การจดน้ำหนักแทนการนำเอกสาร Blend Sheet ไปด้วยทุกครั้ง

1.5. Operator ตรวจสอบกันเอง การชั่งจะต้องมี Leader double check ทุกครั้ง

1.5.1. ไม่ได้เช็ค Printer เทียบ กับ Blend sheet

1.6. พนักงานได้รับการฝึกอบรมที่ไม่เพียงพอ

1.6.1. หัวข้อการฝึกอบรมไม่ชัดเจน/ไม่เพียงพอ

2. Work Instruction

2.1. เอกสาร Blend sheet มีขนาดใหญ่ ถือไปมาลำบาก

2.2. เอกสาร Blend Sheet มีแค่ 1 ชุด เวลาใช้งานต้องแบ่งกันใช้ ทั้ง 2 ฝั่ง (เวลาชั่งในห้อง Lab และตาชั่งด้านนอก)