ผลกระทบที่เกิดจากการสร้างสนามบิน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ผลกระทบที่เกิดจากการสร้างสนามบิน by Mind Map: ผลกระทบที่เกิดจากการสร้างสนามบิน

1. มนุษย์และสังคม

1.1. ด้านบวก

1.1.1. - การคมนาคมขนส่ง สะดวก - เพิ่มทางเลือกในการ เดินทาง

1.2. ด้านลบ

1.2.1. - มีการเวนคืนที่ดินท าให้มี การย้ายที่อยู่ - ปัญหาจราจร มลพิษทาง เสียง

1.3. แนวทางการแก้ไข

1.3.1. - หาพื้นที่ ที่เหมาะสมใน การสร้างสนามบิน - การเวนคืนที่ดินต้องให้ ราคาที่เป็นธรรมแก่ ประชาชน

2. สิ่งแวดล้อม

2.1. ด้านบวก

2.1.1. - การบริหารจัดการ ทรัพยากรเพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุด

2.2. ด้านลบ

2.2.1. - มลพิษทางเสียง - มลพิษทางอากาศ - มลพิษทางน ้า

2.3. แนวทางการแก้ไข

2.3.1. - กำหนดวิธีการบินที่ ปลอดภัย และทำให้เกิด เสียงน้อยที่สุด - นำเชื้อเพลิงอากาศ ชีวภาพมาใช้ - มีระบบบำบัดน้ำเสีย - สร้างห่างจากที่อยู่อาศัย ระยะทาง 30 กม.

3. เศรษฐกิจ

3.1. ด้านบวก

3.1.1. -รายได้เพิ่มขึ้นจาก ระบบขนส่ง - เพิ่มมูลค่าทาง เศรษฐกิจ - เพิ่มมูลค่าสินค้าทาง การเกษตร

3.2. ด้านลบ

3.2.1. - งบประมาณในการก่อสร้าง สูง - รัฐบาลต้องระดมทุนหรือกู้ เงินมาก่อสร้าง - อาจก่อให้เกิดหนี้ สาธารณะ

3.3. แนวทางการแก้ไข

3.3.1. - รัฐต้องหาแหล่งเงินทุนที่ เหมาะสม - วางแผนในการ ด าเนินงานอย่างรัดกุม สามารถตรวจสอบได้