ผลกระทบที่เกิดจากการสร้างสนามบิน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ผลกระทบที่เกิดจากการสร้างสนามบิน by Mind Map: ผลกระทบที่เกิดจากการสร้างสนามบิน

1. มนุษย์และสังคม

1.1. ด้านบวก

1.1.1. การคมนาคมขนส่งสะดวก ทั้งในการขนส่งมนุษย์หรือสินค้าอุปโภค บริโภค

1.1.1.1. เพิ่มทางเลือกในการเดิอนทาง และใช้เวลาน้อยลง

1.2. ด้านลบ

1.2.1. มีการเวนคืนที่ดินทำให้มีการย้ายที่อยู่

1.2.1.1. ปัญหาจราจร ปัญหามลพิษทางเสียง ที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนในบริเวณข้างเคียง

1.3. เเนวทางเเก้ไข

1.3.1. หาพื้นที่ ที่เเหมาะสมในการสร้างสนามบิน เช่น พื้นที่ที่มีเเหล่งที่อยู่อาศัย

1.3.1.1. การเวนคืนที่ดินจะต้องให้ราคาที่เป็นธรรมกับประชาชน

2. เศรษฐกิจ

2.1. ด้านบวก

2.1.1. รายได้เพิ่มขึ้นจากระบบขนส่ง

2.1.1.1. เพิ่มมุลค่าทางเศราฐกิจ เช่น นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวมากขึ้น

2.1.1.1.1. เพิ่มมุลค่าสินค้าทางการเกษตร ใช้เวลาในการขนส่งน้อย ทำไห้สินค้ามีความสดไหม่ สามารถขายได้ในราคาสุง

2.2. ด้านลบ

2.2.1. งบประมาณในการก่อสร้างสุงรัฐบาลต้องระดมทุนหรือกุ้เงินในการก่อสร้อง

2.2.1.1. อาจก่อให้เกิดหนี้สาธารณะ

2.3. เเนวทางเเก้ไข

2.3.1. รัฐบาลต้องหาเเหล่งเงินทุนที่เหมาะสม

2.3.1.1. วางเเผนในการดำเนินงานอย่างรัดกุมสามารถตรวจสอบได้

3. สิ่งเเวดล้อม

3.1. ด้านบวก

3.1.1. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์

3.2. ด้านลบ

3.2.1. มลพิษทางเสียง เนื่องจากการบิน

3.2.1.1. มลพิาทางอากาศ เนื่องจากสนามบินเป็นเเหล่งปล่อยเเก๊สคาร์บอนไดออกไซ์

3.2.1.1.1. มลพิษทางน้ำ เนื่องจากมีการปล่อยสารเคมีเป็นพิษที่เกิดจารกการทำความสะอาดเครื่องบินลงสุ่เเหล่งน้ำ

3.3. เเนวทางเเก้ไข

3.3.1. กำหนดวิธีการบินที่ปลอดภัยเเละทำไห้เกิดเสียงดังน้อยที่สุด

3.3.1.1. นำเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพมาใช้

3.3.1.1.1. มีระบบบำบัดน้ำเสียที่ทันสมัย ไม่ปล่อยน้ำเสียลงสุ่ธรรมชาติ