ผลกระทบที่เกิดจากการสร้างสนามบิน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ผลกระทบที่เกิดจากการสร้างสนามบิน by Mind Map: ผลกระทบที่เกิดจากการสร้างสนามบิน

1. มนุษย์เเละสังคม

1.1. ด้านบวก

1.1.1. การคมนาคมขนส่งสะดวก ทั้งในการขนส่งมนุษย์หรือสินค้าอุปโภค บริโภค

1.1.1.1. เพิ่มทางเลือกในการเดินทาง และใช้เวลาน้อยลง

1.2. ด้านลบ

1.2.1. มีการเวนคืนที่ดินทำให้มีกานย้ายที่อยู่

1.2.1.1. ปัญหาจราจร ปัญหามลพิษทางเสียง ที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนในบริเวณข้างเคียง

1.3. แนวทางแก้ไข

1.3.1. รัฐบาลต้องหาเเห่ลงเงินทุนที่เหมาะสม

1.3.1.1. วางเเผนในการดำเนินงานอย่างรัดกุมสามารถตรวจสอบได้

2. เศรษฐกิจ

2.1. ด้านบวก

2.1.1. รายได้เพิ่มขึ้นจากระบบขนส่ง

2.1.1.1. เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวมากขึ้น

2.1.1.1.1. เพิ่มมูลค่าทางสินค้าทางการเกษตร ใช้เวลาทางการขนส่งน้อย ทำให้สินค้ามีความสดใหม่สามารถขายได้ในราคาสูง

2.2. ด้านลบ

2.2.1. งบประมาณในการก่อสร้างสูงรัฐบาลระดมทุนหรือกู้เงินในการก่อสร้าง

2.2.1.1. อาจก่อให้เกิดหนี้สาธารณะ

2.3. แนวทางเเก้ไข

2.3.1. หาพื้นที่ ที่เหมาะสมในการสร้างสนามบิน เช่น พื้นที่ที่ไม่มีเเหล่งที่อยู่อาศัย

2.3.1.1. การเวนคือที่ดินจะต้องให้ราคาที่เป็นธรรมกับประชาชน

3. สิ่งเเวดล้อม

3.1. ด้านบวก

3.1.1. การบริหารจัดการทรัฑยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3.2. ด้านลบ

3.2.1. มลพิษทางเสียง เนื่องจากการบิน

3.2.1.1. มลพิษทางอากาศ เนื่องจากสนามบินเป็นแหล่งปล่อยแก๊สคารืบอนไดออกไซด์

3.2.1.1.1. มลพิษทางน้ำ เนื่องจากมีการปล่อยสารเคมีเป็นพิษที่เกิดจากการทำความสะอาบเครื่องบินลงสู่แหล่งน้ำ

3.3. แนวทางเเก้ไข

3.3.1. กำหนดวิธีการบินที่ปลอดภัยและทำให้เกิดการเสียงดังน้อยที่สุด

3.3.1.1. นำเชื่อเพลิงอากาศยานชิวภาพมาใช้

3.3.1.1.1. มีระบบบำบัดน้ำเสียที่ทันสมัย ไม่ปล่อยน้ำเสียลงสู่ธรรมชาติ