LỘ TRÌNH ĐẠO TẠO NHÂN VIÊN (5 BƯỚC)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
LỘ TRÌNH ĐẠO TẠO NHÂN VIÊN (5 BƯỚC) by Mind Map: LỘ TRÌNH ĐẠO TẠO NHÂN VIÊN (5 BƯỚC)

1. 1. THIẾT LẬP & THỐNG NHẤT MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

2. 2. PHÂN TÍCH ĐỐI TƯỢNG VÀ THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. ĐỐI NGŨ SALE

2.1.1. Kỹ năng tiếp cận KH

2.1.2. Kiến thức sản phẩm

2.1.3. Kỹ năng giao tiếp

2.1.4. Kỹ năng thuyết phục

2.1.5. Kỹ năng quản lý quan hệ KH

2.2. ĐỘI NGŨ MARKETING & PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỞNG

2.2.1. Kỹ năng giao tiếp

2.2.2. Kỹ năng phát triển kênh

2.2.3. Kỹ năng triển khai chương trình hợp tác

2.3. ĐỘI NGŨ CUSTORMER CARE

2.4. ĐỘI NGŨ HCNS - KẾ TOÁN

2.4.1. Đào tạo HCNS

2.4.2. Đào tạo Kế toán

2.5. ĐÀO TẠO CHUNG

2.5.1. Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị văn hóa - giá trị cốt lõi Công ty

2.5.2. Quy chế, quy định công ty

2.5.2.1. Khen thưởng, thăng tiến Nhân viên

2.5.2.2. Xử lý kỷ luật, vi phạm

3. 3. BIÊN SOẠN TÀI LIỆU, BIỂU MẪU, CÔNG CỤ GIẢNG DẠY

4. 4. TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO

5. 5. ĐÁNH GIÁ SAU ĐÀO TẠO