สรุปผลกระทบที่เกิดจากโครงการแกล้งดิน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สรุปผลกระทบที่เกิดจากโครงการแกล้งดิน by Mind Map: สรุปผลกระทบที่เกิดจากโครงการแกล้งดิน

1. มนุษย์และสังคม

1.1. ด้านบวก

1.1.1. ไม่ก่อไห้เกิดการย้ายถิ่น

1.2. ด้านลบ

1.2.1. ไช้แรงงานในการปรับปรุงดิน

2. เศรษฐกิจ

2.1. ด้านบวก

2.1.1. มีีผลผลิตและรายได้สูงขึ้น

2.2. ด้านลบ

2.2.1. มีต้นทุนในการปรัับปรุงดิน

3. สิ่งแวดล้อม

3.1. ด้านบวก

3.1.1. ดินมีสภาพเหมาะสมต่อการเพาะปลูก เป้นการไช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

3.2. ด้านลบ

3.2.1. อาจเกิดปัญหาสารเคมีตกค้างในกรณีไช้สารเคมีมากเกินความจำเป็น