ผลกระทบจากการสร้างสนามบิน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ผลกระทบจากการสร้างสนามบิน by Mind Map: ผลกระทบจากการสร้างสนามบิน

1. มนุษย์เเละสังคม

1.1. ด้านบวก

1.1.1. การคมนาคมขนส่งสะสดวก

1.1.2. เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวมากขึ้น

1.1.3. เพิ่มมูลค่าทางการเกษตร ใช้เวลาในการขนส่งน้อย ทำให้สินค้ามีความสดใหม่สามารถขายได้ในราคาสูง

1.2. ด้านลบ

1.2.1. มีการเวนคืนที่ดินทำให้มีการย้ายที่อยู๋

1.2.2. ปัญหาจราจร ปัญหามลพิษทางเสียง ที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนในบริเวนข้างเคียง

1.3. เเนวทางเเก้ไข

1.3.1. หาพื้นที่ ที่เหมาะสมในการสร้างสนามบิน เช่นพื้นที่ที่ไม่มีเเหล่งที่อยู่อาศัย

1.3.2. การเวนคืนที่ดินจะต้องให้ราคาที่เป็นธรรมกับประชาชน

2. เศรษฐกิจ

2.1. ด้านบวก

2.1.1. รายได้เพิ่มขึ้นจากระบบขนส่ง

2.1.2. เพิ่มมูลค่าทางเศษฐกิจ เช่น นักท่องเทียวเดินทางมาท่องเทียวมากขึ้น

2.1.3. เพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร ใช้เวลาในการขนส่งน้อย ทำให้สิ้นค้ามีความสดใหม่สามารถขายได้ในราคาสูง

2.2. ด้านลบ

2.2.1. งบประมาณในการก่อสร้างสูงรัฐบาลต้องระดมทุนหรือกู้เงินในการก่อสร้าง

2.2.2. อาจก่อให้เกิดหนี้สาธารณะ

2.3. เเนวทางการเก้ไข

2.3.1. รัฐบาลต้างหาเเหล่งเงินทุนที่เหมาะสม

2.3.2. วางเเผนในการดำเนินงานอย่างรัดกุมสามรถตรวจสอบได้

3. สิ่งเเวดล้อม

3.1. ด้านบวก

3.1.1. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3.2. ด้านลบ

3.2.1. มลพิษทางเสียง เนื่องจากการบิน

3.2.2. มลพิษทางอากาศ เนื่องจากสนามบินเป็นเเหล่งปล่อยเเก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

3.2.2.1. มลพิษทางน้ำ เนื่องจากทีการปล่อยสารเคมีเป็นพิษที่เกิดจากการทำความสะอาดเครื่องบินลงสู่เเหล่งน้ำ

3.3. เเนวการเเก้ไข

3.3.1. กำหนดวิธีการบินที่ปล่อยภัยเเละทำให้เกิดเสียงดังน้อยที่สุด

3.3.2. นำเชื้อเลิงอากาศยานชีวภาพมาใช้

3.3.3. มีระบบบำบัดน้ำเสียที่ทันสมัย ไม่ปล่อยน้ำเสีลงสู็ธรรมชาติ

3.3.4. สนามบินต้องสร้างให้ห้างจาที่อยู่อาศัยระยะทาง30กิโลเมตร