ผลกระทบที่เกิดจากโครงการแกล้งดิน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ผลกระทบที่เกิดจากโครงการแกล้งดิน by Mind Map: ผลกระทบที่เกิดจากโครงการแกล้งดิน

1. เศรษฐกิจ

1.1. ด้านบวก

1.1.1. มีผู้ผลิตแะรายได้สูงขึ้น

1.2. ด้านลบ

1.2.1. มีต้นถุนในการปรับปรุงดิน

1.3. แนวทางการป้องกันและแก้ไข

1.3.1. มีการวางแผนการดำเนินงานแะคำนวณปริมาณสารเคมีที่ใช้อย่างรัดกุม และเหมาะสม

2. สิ่งแวดล้อม

2.1. ด้านบวก

2.1.1. ดินมีสภาพเหมาะสมต่อการเพาะปลูก

2.2. ด้านลบ

2.2.1. เกิดปัญหาสารเคมีที่ตกค้าง ในกรณีใช้สารเคมีมากจนเกินความจำเป็น

2.3. แนวทางการป้องกันและแก้ไข

2.3.1. มีการวางแผนการดำเนินงานใช้สารเคมีอย่างรัดกุม และเหมาะสม

3. มนุษย์และสังคม

3.1. ด้านบวก

3.1.1. ไม่ก่อไห้เกินการย้ายถิ่น

3.2. ด้านลบ

3.2.1. ใช้แรงงานในการปรับปรุงดิน

3.3. แนวทางป้องกันและแก้ไข

3.3.1. ใช้เทคโลยีมาช่วยในการทำงาน และมีการวางแผนการจัดการแรงงาน