ผลกระทบที่เกิดจากการสร้างสนามบิน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ผลกระทบที่เกิดจากการสร้างสนามบิน by Mind Map: ผลกระทบที่เกิดจากการสร้างสนามบิน

1. มนุษย์และสังคม

1.1. ด้านบวก

1.1.1. การคมนาคมขนส่งสะดวก ทั้งในการขนส่งมนุษย์หรือสินค้าอุปโภค บริโภค

1.1.2. เพิ่มทางเลือกในการเดินทาง และใช้เวลาน้อยลง

1.2. ด้านลบ

1.2.1. มีการเวนคืนที่ดินทำให้มีการย้ายที่อยู่

1.2.2. ปัญหาจราจร ปัญหามลพิษทางเสียง ที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนในบริเวณข้างเคียง

1.3. แนวทางแก้ไข

1.3.1. หาพื้นที่ ทีเหมาะสมในการสร้างสนามบิน เช่น พื้นที่ที่ไม่มีแหล่งที่อยู่อาศัย

1.3.2. การเวนคืนที่ดินจะต้องให้ราคาที่เป็นธรรมกับประชาชน

2. เศรษฐกิจ

2.1. ด้านบาก

2.1.1. รายได้เพิ่มขึ้นจากระบบขนส่ง

2.1.2. เพิ่มมุลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวมากขึ้น

2.1.3. เพิ่มูลค่าสินค้าทางการเกษตร ใช้เวลาในการขนส่งน้อยทำให้สินค้ามีความสดฬหม่สามารถขายได้ในราคาสูง

2.2. ด้านลบ

2.2.1. งบประมาณในการก่อสร้างสูงรัฐบาลต้องระดมทุนหรือกู้เงินในการก่อสร้าง

2.2.2. อาจก่อให้เกิดหนัี้สาธารณะ

2.3. แนวทางในการแก้ไข

2.3.1. รัฐบาลต้องหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม

2.3.2. วางแผนในการดำเนินงานอย่างรัดกุมสามารถตรวจสอบได้

3. สิ่งแวดล้อม

3.1. ด้านบวก

3.1.1. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3.2. ด้านลบ

3.2.1. มลพิษทางเสียงเนื่องจากการบิน

3.2.2. มลพิษทางอากาศ