สรุปผลกระทบที่เกิดจากการสร้างสนามบิน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สรุปผลกระทบที่เกิดจากการสร้างสนามบิน by Mind Map: สรุปผลกระทบที่เกิดจากการสร้างสนามบิน

1. มนุษย์และสังคม

1.1. ด้านบวก

1.1.1. การคมนาคมขนส่งสดวกทั้งในการขนส่งมนุษย์หรือสินค้าอุปโภค บริโภค

1.1.2. เพิ่มทางเลือกในการเดินทางและไช้เวลาน้อยลง

1.2. ด้านลบ

1.2.1. มีการเว้นคืนที่ดิน ทำไห้มีการย้ายที่ออก

1.2.2. ปัญหาจราจร ปัญหามลพิษทางเสียงที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนบริเวณข้างเคียง

1.3. แนวทางแก้ไข

1.3.1. หาพื้นที่ที่เหมาะสมในการสร้างสนามบิน เช่น พื้นที่ที่ไม่มีแหลา่งที่อยู่อาศัย

1.3.2. การเว้นคืนที่ดินจะต้องไห้ราคาที่เป็นธรรมกับประชาชน

2. เศรษฐกิจ

2.1. ด้านบวก

2.1.1. รายได้เพิ่มขึ้นจากระบบขนส่ง

2.1.2. เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

2.1.3. เพิ่มมูลค่าสินทางการเกษตรไช้เวลาในการขนส่งน้อยทำไห้สินค้ามีความสดไหม่ สมารถขายได้ในราคาสูง

2.2. ด้านลบ

2.2.1. งบประมาณในการก่อสร้างสุง รัฐบาลต้องระดมทุน หรือ กู้เงินในการก่อสร้าง

2.2.2. อาจก่อไห้เกิดหนี้สาธารณะ

2.3. แนวทางแก้ไข

2.3.1. รัฐบาลต้องหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม

2.3.2. วางแผนในการดำเงินอย่าสงรัดกุม สมารถตรวจสอบได้

3. สิ่งแวดล้อม

3.1. ด้านบวก

3.1.1. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อไห้เกิดประโยชน์สุงสุด

3.2. ด้านลบ

3.2.1. มลพิษทางเสียงเนื่องจากการบิน

3.2.2. มลพิษทางอากกาศเนื่องจากสนามบินเป็นแหล่งปล่อยแก็สาร์บอนไดออกไซต์

3.2.3. มลพิษทางน้ำเนื่องจากมีการปล่อยสารเคมีเป็นที่เกิดจากการทำความสะอาดเครื่องบินลงสู่แหล่งน้ำ

3.3. แนวทางแก้ไข

3.3.1. กำหนดวิธีการบินที่ปลอดภัยและทืำไห้เกิดเสียงดังน้อยที่สุด

3.3.2. นำเชื้อเพลิง อากาศ ยานชีวภาพมาใส่

3.3.3. มีระบบบำบยัดน้ำเสียที่ทันสมัยไม่ปล่อยน้ำเสียลงสู่ธรรมชาติ

3.3.4. สนามบินต้องสร้างไห้ห่างจากทีึ่อยุ่อาศัยระยะทาง30กม.