สรุปผลกระที่เกิจากการสร้างสนามบิน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สรุปผลกระที่เกิจากการสร้างสนามบิน by Mind Map: สรุปผลกระที่เกิจากการสร้างสนามบิน

1. มนุษย์เเละสังคม

1.1. ด้านบวก

1.1.1. การคมนาคมขนส่งสะดวก ทั้งในการขนส่งมนุษย์หรือสินค้าอุปโภค บริโภค

1.2. ด้านลบ

1.2.1. มีการเวนคืนที่ดินทำให้มีการย้ายที่อยู่

1.3. เเนวทางเเก้ไข

1.3.1. หาพื้นที่ ที่เหมาะสมในการสร้างสนามบิน เช่น พื่นที่ที่ไม่มีเเหล่งที่อยู่อาศัย

2. เศรษฐกิจ

2.1. ด้านบวก

2.1.1. เพิ่มมูลค่าทางการเกษตร ใช้เวลาในการขนส่งน้อย ทำให้ สินค้ามีความสดใหม่สามารถขายไดด้ในราคาสูง

2.2. ด้านลบ

2.2.1. งบประมาณในการก่อสร้างสูงรัฐบาลต้องระดมทุนหรือกู้เงินในการก่อสร้าง

2.3. เเนวทางเเก้ไข

2.3.1. วางเเผนในการดำเนินงานอย่างรัดกุมสามารถตรวจสอบได้

3. สิ่งเเวดล้อม

3.1. ด้านบวก

3.1.1. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3.2. ด้านลบ

3.2.1. มลพิษทางอากาศ เนื่องจากสนามบินเป็นเเหล่งปล่อยเเก็สคาร์บอนไดออกไซด์ด่

3.3. เเนวทางการเเก้ไข

3.3.1. สนามบินต้องสร้างให้ห่างจากที่อยู่อาศัยระยะทาง 30 กิโลเมตร