ผลกระทบที่เกิดจากการสร้างสนามบิน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ผลกระทบที่เกิดจากการสร้างสนามบิน by Mind Map: ผลกระทบที่เกิดจากการสร้างสนามบิน

1. มนุษย์และสังคม

1.1. ด้านบวก

1.1.1. การคมนาคมขนส่งสะดวก ทั้งในการขนส่งมนุษย์หรือสินค้าอุปโภค บริโภค

1.1.2. เพิ่มทางแลือกในการเดินทางและใช้เวาน้อยลง

1.2. ด้านลบ

1.2.1. มีการเวนคืนที่ดินทำให้มีการย้ายที่อยู่

1.2.2. ปัญหาจราจร ปัญหามลพิษทางเสียง ที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนในบริเวณข้างเคียง

1.3. แนวทางแก้ไข

1.3.1. หาพื้นที่ ที่เหมาะสมในการสร้างสนามบิน เช่น พื้นที่ที่ไม่มีแหล่งที่อยู่อาศัย

1.3.2. การเวนคืนที่ดินจะต้องให้ราคาที่เป็นธรรมกับประชาชน

2. เศรษฐกิจ

2.1. ด้านบวก

2.1.1. รายได้เพิ่มขึ้นจากระบบขนส่ง

2.1.2. เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวมากขึ้น

2.1.3. เพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร ใช้เวลาในการขนส่งน้อยทำให้สินค้ามีความสดใหม่สามารถขายได้ในราคาสูง

2.2. ด้านลบ

2.2.1. งบประมาณในการก่อสร้างสูงรัฐบาลต้องระดมทุมหรือกู้เงินในการก่อสร้าง

2.2.2. อาจก่อให้เกิดหนี้สาธารณะ

2.3. แนวทางแก้ไข

2.3.1. รัฐบาลต้องหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม

2.3.2. วางแผนในการดำเนินงานอย่างรัดกุมสามารถตรวจสอบได้

3. สิ่งแวดล้อม

3.1. ด้านบวก

3.1.1. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3.2. ด้านลบ

3.2.1. มลพิษทางเสียง เนื่องจากการบิน

3.2.2. มลพิษทางอากาศเนื่องจากสนามบินเป็นแหล่งปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

3.2.3. มลพิษทางน้ำ เนื่องจากมีการปล่อยสารเคมีเป็นพิษที่เกิดจากการทำความสอาดเครื่องบินลงสู่แหล่งน้ำ

3.3. แนวทางแก้ไข

3.3.1. กำหนดวิธีการบินที่ปลอดภัยและทำให้เกิดเสียงดังน้อยที่สุด

3.3.2. นำเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพมาใช้

3.3.3. มีระบบบำบัดน้ำเสียที่ทันสมัย ไม่ปล่อยน้ำเสียลงสู่ธรรมชาติ

3.3.4. สนมบินต้องสร้างให้ห่างจากที่อยู่อาศัยระยะทาง30กิโลเมตร