2. Lập kế hoạch (BA)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
2. Lập kế hoạch (BA) by Mind Map: 2. Lập kế hoạch (BA)

1. 5. Tổng hợp và lập báo cáo kiểm toán

1.1. 5.1. Biên bản XNSL và THKT(AuditVeificationData)

1.1.1. Kết quả của từng KTV

1.1.2. Kiến nghị xử lý

1.1.3. Tệp đính kèm

1.1.4. Bản chênh lệch số liệu

1.1.5. Tình hình kiểm toán

1.2. 5.2. Biên bản Kiểm Toán(AuditRecord)

1.2.1. Kiến nghị xử lý

1.2.2. Tệp đính kèm

1.2.3. Ý kiến phê duyệt bảo lưu

1.2.4. Các phụ lục tương ứng với từng mẫu biên bản kiểm toán

1.2.4.1. Tab phụ lục của mẫu 01/BBKT-DN

1.2.4.2. Tab cập nhật dữ liệu của mẫu số 01/BBKT-TCNH

1.2.4.3. Các phụ lục KẾT QUẢ KT CHI TIẾT DỰ ÁN ĐẦU TƯ của lĩnh vực NSBN/NSĐP/CTMT/DAĐT

1.3. 5.3. Báo cáo Kiểm Toán(AuditReport)

1.3.1. Kiến nghị xử lý

1.3.2. Kiến nghị phi tài chính

1.3.3. Tệp đính kèm

1.3.4. Các Phụ lục tương ứng với từng lĩnh vực kiểm toán

1.3.4.1. Phụ lục cuối cùng của các lĩnh vực

1.3.4.2. Các phụ lục khác

1.3.5. Ý kiến phê duyệt thẩm định

1.3.6. Kết luận của KTNN tại buổi họp xét duyệt

2. 4. Chuẩn bị, tiến hành

2.1. 4.1 Đề cương KS(Survey)

2.1.1. Đơn vị

2.1.2. Nhân lực

2.1.3. Hồ sơ tài liệu

2.1.4. DS đơn vị được khảo sát

2.1.5. 4.2 Báo cáo KS (Survey)

2.1.5.1. Báo cáo

2.1.5.2. Tài liệu được cung cấp

2.2. 4.3 KHKT Tổng quát(GenralAuditPlan)

2.2.1. Danh sách đầu mối, đơn vị

2.2.2. KH thời gian, Nhân sự

2.2.2.1. trưởng đoàn, phó đoàn

2.2.2.2. nhân sự kiểm toán

2.2.2.2.1. phân tổ (GAAuditGroup)

2.2.2.3. nhân sự báo cáo

2.2.3. Chi phí

2.2.4. Nội dung tập trung

2.2.5. Phụ lục

2.2.6. Thời kỳ kiểm toán

2.2.7. DS đvi kiểm tra, đối chiếu

2.3. 4.5 Quyết định cuộc KT(AuditDecision)

2.3.1. Danh sách đầu mối, đơn vị

2.3.2. Nhân sự

2.4. 4.6 KHKT cá nhân (PersonalPlan)

2.4.1. Chi tiết công việc

2.5. 4.7 Nhật ký kiểm toán (AuditDiary)

2.5.1. Nội dung

2.5.2. Lịch sử

2.6. 4.8 Báo cáo tiến độ tổ (UnitProgressReport)

2.6.1. Tiến độ

2.6.1.1. 4.9 Báo cáo tiến độ đoàn (GroupProgressReport)

2.6.1.1.1. Tiến độ

2.6.1.1.2. Tổng hợp kết quả kiểm toán

2.6.2. Kết quả của từng KTV

3. 6. Theo dõi

3.1. 6.1.QL hồ sơ thực hiện KLKNKT (AuditProposal)

3.1.1. Kiến nghị tài chính

3.1.2. Tổng hợp

3.1.3. Điều chỉnh KN

3.1.4. Kiểm điểm cá nhân, tập thể

3.1.5. Văn bản sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ

3.1.6. Danh sách KN chi tiết

3.2. 6.2 QL báo cáo KLKN của đơn vị (APPImplement)

3.2.1. Phụ lục 1 -> 3

3.2.2. PL 4, 5

3.2.3. PL 6

3.2.4. PL 7

3.2.5. PL 8

3.2.6. PL khác

3.3. 6.3 QL báo cáo thực hiện KLKN Ngành (ARPImplementOfSector)

3.3.1. Phụ lục 1 -> 8

3.3.2. PL khác

3.4. 6.4 QL kế hoạch KT thực hiện KN Năm (InspectionPlan)

3.4.1. PL 1

3.4.2. PL 2

3.4.3. Phê duyệt, thẩm định

3.5. 6.5 QL kế hoạch KT (AuditInspectionPlan)

3.5.1. Ý kiến thẩm định, phê duyệt

3.5.2. Đơn vị được kiểm tra

3.6. 6.6 QL quyết đinh KT (AuditInspectionDecision)

3.6.1. comment, file

3.7. 6.7 QL biên bản KT (AuditRecordInpsection)

3.7.1. PL 1 -> 8

3.7.1.1. ARIAppendix_01 ->8

3.7.2. PL khác

3.8. 6.8 QL báo cáo KT (AuditReportInspection)

3.8.1. Pl 1 -> 8

3.8.1.1. ARPTAppendix_01->8

3.8.2. PL khác

4. 7. Khác

4.1. 7.1. Biểu mẫu hồ sơ kiểm toán

4.2. 7.2. Lưu trữ hồ sơ kiểm toán

4.3. 7.3. Nhật ký công tác

4.4. 7.4. Nhắc việc

4.5. 7.6. Giao tiếp với các phần mềm

4.6. 7.7. Đồng bộ danh mục dùng chung

4.7. 7.8. Đăng ký người dùng

4.7.1. 7.5. Giao việc

5. 2.3 KHKT DV

5.1. PL 01a

5.2. PL01b

5.3. Pl02

5.4. Các phụ lục còn lại

6. 2.4 KHKT Ngành

6.1. Danh sách KHKT của đơn vị

6.2. Tổng hợp chủ đề

6.3. Danh sách cuộc KT dự phòng

6.4. Quyết định phân giao

6.5. Danh sách đầu mối, đơn vị chi tiết

7. 2.5 Ý kiến

8. 2.6 Phương án DV

8.1. Phụ lục 01

8.2. Phụ lục 02

9. 2.7 Phương án Ngành

9.1. Danh sách phương án đơn vị

9.2. Phụ lục 01

9.3. Phụ lục 02

9.4. Danh sách cuộc kiểm toán

10. 2.2. Cuộc KT

10.1. Đơn vị được kiểm toán

10.2. Phụ lục tương ứng với từng lĩnh vực

10.3. Tính chất

10.3.1. Chính thức

10.3.2. Dự phòng

11. 2.1 Văn bản HDẫn

11.1. Hướng dẫn lập KHKT năm

11.2. Hướng dẫn lập phương án

11.3. Hướng dẫn mục tiêu, trọng tâm kiểm toán

12. 1.Danh mục rủi ro và trọng yếu

12.1. 1.1 Mô hình XĐRR(AuditRiskModel)

12.2. 1.2 Mô hình đánh giá RRKT (RiskDeterminantModels)

12.3. 1.3 Báo cáo(Report)

12.3.1. Nhóm báo cáo(ReportGroup)

12.4. 1.4 Biểu mẫu thu thập DL(CollectionForm)

12.4.1. Mã biểu mẫu

12.4.2. Tên biểu mẫu

12.4.3. Nhóm biểu mẫu(FormGroup)

12.4.4. file excel

12.4.4.1. download -> điền dữ liệu -> upload lên 1.8

12.4.4.1.1. 1.8.Thu thập dữ liệu(DataCollection)

12.4.4.2. xác định vùng dữ liệu trong file

12.5. 1.5.Chỉ tiêu(RiskDeterminantNorm)

12.5.1. 1 ô trong file excel

12.5.1.1. row,column

12.6. 1.7.Thiết lập quy tắc ước tính mức TY(MaterialityEstimationRule)

12.6.1. theo AuditField

12.6.1.1. quy ắc áp dụng cho 1.5(MERuleDetail) theo giới hạn giá trị

12.6.1.1.1. 1.10. Tra cứu mức trọng yếu(MaterialityCalculationResult)

12.7. 1.6.Thiết lập quy tắc XĐRR(RiskDeterminantRule)

12.7.1. theo AuditField

12.7.1.1. RDRuleDetail

12.7.1.1.1. 1.9. Tra cứu thông tin rủi ro(RiskCalculationResult)