Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
CHƯƠNG 2 by Mind Map: CHƯƠNG 2

1. NGƯỜI LAO ĐỘNG

1.1. QUYỀN

1.1.1. yêu cầu người sử dụng lao động đảm bảo điều kiện làm việc an toàn, vệ sinh, cung cấp đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân, huấn luyện, hướng dẫn biện pháp an toàn lao động

1.1.2. từ chối hoặc rời bỏ nơi làm việc nếu công việc không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn lao động. Khiếu nại hoặc tố cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi người sử dụng lao động vi phạm các quy định của nhà nước về đảm bảo an toàn -vệ sinh lao động

1.2. NGHĨA VỤ

1.2.1. chấp hành các quy định nội quy về an toàn -vệ sinh lao động

1.2.2. phải sử dụng và bảo quản các phương tiện cá nhân đã được cung cấp để giữ an toàn và vệ sinh nơi làm việc

1.2.3. phải bảo cáo với người có trách nhiệm khi phát hiện nguy cơ gây tai nạn lao động, gây độc hại hoặc sự cố nguy hiểm.

1.2.4. tham gia cấp cứu và khắc phục hậu quả tai nạn khi có yêu cầu của người sử dụng lao động

2. NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

2.1. QUYỀN

2.1.1. Khen thưởng và kỷ luật người lao động

2.1.2. Khiếu nại với cơ quan nhà nước về quyết định của thanh tra lao động nhưng phải chấp hành những quy định đó khi chưa có quyết định mới.

2.1.3. Buộc người lao động phải tuân thủ các nội quy về atlđ

2.2. NGHĨA VỤ

2.2.1. lập kế hoạch, biện pháp an toàn lao động và cải thiện điều kiện làm việc

2.2.2. tuân thủ các tiêu chuẩn, chính sách chế độ bảo hộ lao động, đảm bảo điều kiện làm việc an toàn vệ sinh. Phải chịu trách nhiệm về tình trạng an toàn và sức khỏe của người lao động.

2.2.3. trang bị đầy đủ phương tiện cá nhân, chế độ về an toàn lao động đối với người lao động theo quy định nhà nước

2.2.4. xây dựng nội quy, quy trình an toàn lao động cho từng loại máy theo tiêu chuẩn của nhà nước.

2.2.5. nâng cao hiểu biết và kĩ năng làm việc an toàn cho người lao động.

2.2.6. tổ chức khám sức khỏe định kì cho người lao động

2.2.7. chấp hành nghiêm chỉnh chế độ khai báo, điều tra tai nạn và bệnh nghề nghiệp