Tuyển dụng thất bại

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Tuyển dụng thất bại by Mind Map: Tuyển dụng thất bại

1. 1. KẾ HOẠCH

1.1. Không có chiến lược lâu dài

1.2. Không rõ ràng

1.3. Không có lộ trình

2. 2. ĐĂNG TUYỂN

2.1. Nội dung bài đăng

2.1.1. Rườm rà

2.1.2. Thiếu sót

2.2. Nguồn

2.2.1. Trang web ít người truy cập

2.2.2. Mạng xã hội không phù hợp

2.3. Tuyển và tìm kiếm

2.3.1. Bị động

2.3.2. Không sàng lọc

2.3.3. Ứng viên không phù hợp

3. 3. PHỎNG VẤN

3.1. Phương pháp PV không phù hợp

3.2. Hình thức PV không phù hợp

3.3. Câu hỏi không phù hợp

3.4. Sai lệch mục tiêu PV

3.5. Hẹn thời gian PV không phù hợp

3.6. Địa điểm PV quá xa

4. 4. ĐÁNH GIÁ

4.1. Vội vã

4.2. Cảm xúc

4.3. Không hiểu vị trí tuyển dụng

4.4. Chú trọng khía cạnh không tốt của ƯV

4.5. Hiệu ứng tương phản