Sản phẩm của chúng tôi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Sản phẩm của chúng tôi by Mind Map: Sản phẩm của chúng tôi

1. Rào cản

2. Lợi ích

2.1. Nâng cao hiệu quả sản xuất

2.1.1. Sử dụng năng lượng, nhiên liệu hiệu quả

2.1.2. Giảm chi phí ( tổn thất, nhiên liệu)

2.1.3. Nâng cao năng suất, giảm chi phí vận hành

2.2. Nâng cao khả năng cạnh tranh

2.2.1. Nâng cao

2.2.2. Bầu nam nhu cầu của hàng

2.3. Đáp ứng yêu cầu của các bên hữu quan

2.3.1. Giảm lượng dòng thải

2.3.2. Tuân thủ luật môi trường

2.3.3. Nâng cao trách nhiệm với xã hội

2.4. Cải thiện môi trường

2.4.1. bên ngoài

2.4.2. bên trong

3. đặc điểm