สรุปผลกระทบที่เกิดจากการสร้างสนามบิน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สรุปผลกระทบที่เกิดจากการสร้างสนามบิน by Mind Map: สรุปผลกระทบที่เกิดจากการสร้างสนามบิน

1. มนุษย์และสังคม

1.1. ด้านบวก

1.1.1. 1.การคมนาคมขนส่งสะดวก ทั้งในการขนส่งมนุษย์หรือสินค้าอุปโภค บริโภค

1.1.2. 2.เพิ่มทางเลือกในการเดินทางและใช้เวลาน้อยลง

1.2. ด้านลบ

1.2.1. 1.มีการเวนคืนที่ดินทำให้มีการย้ายที่อยู่

1.2.2. 2.ปัญหาจราจร ปัญหามลพิษทางเสียง

1.3. แนวทางแก้ไข

1.3.1. 1.หาพื้นที่ ที่เหมาะสมในการสร้างสนามบิน

1.3.2. 2.การเวนคืนที่ดินจะต้องให้ราคาที่เป็นธรรมกับประชาชน

2. เศรษบกิจ

2.1. ด้านบวก

2.1.1. 1.รายได้เพิ่มขึ้นจากระบบขนส่ง

2.1.2. 2.เพิ่มมลูค่าทางเศษฐกิจ เช่น นักท่องเที่ยวเดินมาท่องเที่ยวมากขึ้น

2.1.3. 3.เพิ่มมุลค่าสินค่้าทางเกษตร ใช้เวลาในการขนส่งน้อย ทำให้สินค้ามีความสดใหม่ สามารถขายได้ราคาสูง

2.2. ด้านลบ

2.2.1. 1.งบประมานในการก่อสร้างสูง

2.2.2. 2.อาจก่อให้เกิดหนีสาธารณะ

2.3. แนวทางแก้ไข

2.3.1. 1.รัฐบาลห้องหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม

2.3.2. 2.วางแผนในการดำเนินงานอย่างรัดกุมสามารถตรวจสอบได้

3. สิ่งแวดล้อม

3.1. ด้านบวก

3.1.1. 1.การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชฯ์สูงสุด

3.2. ด้านลบ

3.2.1. 1มลพิษทางเสียง เนื่องจากการบิน

3.2.2. 2.มลพิาทางอากาศ เนื่องจากสนามบินเป็นแหล่งปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซดื

3.2.3. 3.มลพิษทางน้ำ เนื่องจากมีการปล่อยสารเคมีเป็นพิาที่เกิดจากการททำความสะอาดเครื่องบินลงสู่แหล่งน้ำ

3.3. แนวทางแก้ไข

3.3.1. 1.กำหนดวิธีการบินให้ปลอดภัยและทำให้เกิดเสียงดังน้อยที่สุด

3.3.2. 2.นำเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพมมาใช้

3.3.3. 3.มีระบบบำบัดน้ำเสียที่ทันสมัย ไม่ปล่อยนน้ำเสียยลงสู่ธรรมชาติ

3.3.4. 4.สนามบินต้องสร้างให้ห่าจากที่อยู่อาศัยระยะทาง 30 กิโลเมตร