รูปแบบการคิดและพัฒนาการความคิดทางคณิตศาสตร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
รูปแบบการคิดและพัฒนาการความคิดทางคณิตศาสตร์ by Mind Map: รูปแบบการคิดและพัฒนาการความคิดทางคณิตศาสตร์

1. การคิด

1.1. ความหมายของการคิด

1.1.1. การคิดคือการค้นหาความหมายคำตอบหาแนวทางที่เป็นไปได้ด้วยการใช้สติปัญญา

1.2. ความสำคัญของการคิด

1.2.1. มนุษย์เป็นสัตว์ที่มีสมองขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนและมีประสิทธิภาพมากการคิดจึงเป็นความสามารถที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์

1.3. ประเภทของการคิด

1.3.1. 1.แบ่งตามขอบเขตความคิด

1.3.2. 2.แบ่งตามความแตกต่างของเพศ

1.3.3. 3.แบ่งตามความสนใจของนักจิตวิทยา

1.3.4. 4.แบ่งตามลักษณะทั่วๆไป

1.4. กระบวนการของการคิด

1.4.1. 1.ปัญหา

1.4.2. 2.วัตถุประสงค์

1.4.3. 3.ความสงสัย

2. ความหมายของคณิตศาสตร์

2.1. 1.คณิตศาสตร์เป็นวิชาเกี่ยวกับความคิด

2.2. 2.คณิตศาสตร์เป็นภาษาอย่างหนึ่ง

2.3. 3.คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีโครงสร้าง

2.4. 4.คณิตศาสตร์เป็นศิลปะอย่างหนึ่ง

3. ความสำคัญของคณิตศาสตร์

3.1. คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการศึกษาหาความรู้ในด้านอื่นๆเป็นเครื่องมือในการคิดประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ เช่น วิศวกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรม,เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งHardwardและSoftware

4. การคิดตามกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์

4.1. วิธีคิด

4.2. โครงสร้างของคณิตศาสตร์

4.3. การจำลองแบบทางคณิตศาสตร์

4.3.1. อนิยาม

4.3.2. นิยาม

4.3.3. สัจพจน์

4.3.4. ทฤษฏี

4.4. ขั้นตอนการคิดทางคณิตศาสตร์

4.4.1. ขั้นระลึกได้

4.4.2. การคิดพื้นฐาน

4.4.3. ขั้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

4.4.4. ก่ีคิดสร้างสรรค์

5. พัฒนาการความคิดทางคณิตศาสตร์

5.1. บาบิโลน

5.2. อียิปต์

5.3. สมัยกรีกและโรมัน

5.4. สมัยใหม่

5.5. สมัยปัจจุบัน

6. ลักษณะเฉพาะของคณิตศาสตร์

6.1. 1.จำนวนและการดำเนินการ

6.2. 2.การวัด

6.3. 3.เรขาคณิต

6.4. 4.พีชคณิต

6.5. 5.การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น

6.6. 6.ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์การแก้ปัญหา

6.7. 7.การสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอ

6.8. 8.ความริเริมสร้างสรรค์