เซ็ตพรรณไม้

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เซ็ตพรรณไม้ by Mind Map: เซ็ตพรรณไม้

1. กายภาพ

1.1. สีดอกไม้

1.1.1. สีชมพู

1.1.1.1. ชมพูพันธุ์ทิพย์

1.1.1.2. สาละลังกา

1.1.1.3. ชงโค

1.1.2. สีเหลือง

1.1.2.1. กระทุ่มหูกวาง

1.1.2.2. ราชพฤกษ์

1.1.2.3. มะขาม

1.1.3. สีม่วง

1.1.3.1. อินทนิล

1.1.4. สีแดง

1.1.4.1. ตะลิงปลิง

1.1.5. สีขาว

1.1.5.1. ชงโค

1.1.5.2. โมก

1.2. ลักษณะต้นไม้

1.2.1. ไม้ยืนต้น

1.2.1.1. ชมพูพันธุ์ทิพย์

1.2.1.2. มะขาม

1.2.1.3. ราชพฤกษ์

1.2.1.4. กระทุ่มหูกวาง

1.2.1.5. สาละลังกา

1.2.1.6. พญาสัตบรรณ

1.2.1.7. อินทนิล

1.2.1.8. โมก

1.2.1.9. ตะลิงปลิง

1.2.2. ไม้พุ่ม

1.2.2.1. ชงโค

1.3. ขนาดต้นไม้

1.3.1. ขนาดเล็ก

1.3.1.1. กระทุ่มหูกวาง

1.3.2. ขนาดกลาง

1.3.2.1. มะขาม

1.3.2.2. ราชพฤกษ์

1.3.2.3. โมก

1.3.2.4. ชงโค

1.3.3. ขนาดใหญ่

1.3.3.1. สาละลังกา

1.3.3.2. อินทนิล

2. ชีวภาพ

2.1. วิธีการขยายพันธุ์

2.1.1. ตอนกิ่ง

2.1.1.1. ชมพูพันธุ์ทิพย์

2.1.1.2. กระทุ่งหูกวาง

2.1.1.3. ชงโค

2.1.1.4. ตะลิงปลิง

2.1.2. ปักชำ

2.1.2.1. ชมพูพันธุ์ทิพย์

2.1.2.2. โมก

2.1.2.3. ชงโค

2.1.3. ทาบกิ่ง

2.1.3.1. มะขาม

2.1.4. ติดตา

2.1.5. เพาะเมล็ด

2.1.5.1. ราชพฤกษ์

2.1.5.2. กระทุ่งหูกวาง

2.1.5.3. สาละลังกา

2.1.5.4. พญาสัตบรรณ

2.1.5.5. อินทนิล

2.1.5.6. โมก

2.1.5.7. ตะลิงปิง

2.1.5.8. ชงโค