TIỂU SỬ VÀ SỰ NGHIỆP VĂN HỌC HỒ CHÍ MINH

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
TIỂU SỬ VÀ SỰ NGHIỆP VĂN HỌC HỒ CHÍ MINH by Mind Map: TIỂU SỬ VÀ SỰ NGHIỆP VĂN HỌC HỒ CHÍ MINH

1. TIỂU SỬ

1.1. Vài nét cơ bản

1.1.1. Năm sinh

1.1.1.1. 19/5/1890 - 2/9/1969

1.1.2. Quê quán

1.1.2.1. Làng Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An

1.1.3. Gia đình

1.1.3.1. Cha là cụ Nguyễn Sinh Sắc

1.1.3.2. Mẹ là cụ Hoàng Thị Loan

1.1.3.3. Sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước

1.1.4. Sự nghiệp học tập

1.1.4.1. Học chữ Hán ở nhà

1.1.4.2. Trường Quốc học Huế

1.1.4.3. Dạy học ở trường Dục Thanh

1.1.5. Hoạt động chính

1.1.5.1. 1911 Người ra đi tìm đường cứu nước

1.1.5.2. 1919 gửi Bản yêu sách nhân dân An Nam tới Hội nghị hòa bình Véc-Xây, kí tên NAQ

1.1.5.3. 1920 Người dự đại hội Tua

1.1.5.3.1. ->Thành viên sáng lập Cộng sản Pháp

1.1.5.4. 1923-1941 Hoạt động chủ yếu

1.1.5.4.1. Liên Xô

1.1.5.4.2. Trung Quốc

1.1.5.4.3. Thái Lan

1.1.5.5. Người tham gia thành lập tổ chức Cách mạng

1.1.5.6. Tháng 2/1941 Người về nước

1.1.5.6.1. Trực tiếp lãnh đạo pcCm

1.1.5.7. 13/8/1942 Người sang TQ

1.1.5.7.1. Tranh thủ sự viện trợ quốc tế

1.1.5.7.2. Bị bắt giam oan

1.1.5.8. Người về nước

1.1.5.8.1. tiếp tục lãnh đạo

1.1.5.9. 2/9/1945

1.1.5.9.1. Người đọc Tuyên ngôn Độc lập tại quảng trường Ba Đình

1.1.5.10. 1946

1.1.5.10.1. Chủ tịch nước

1.2. 3 con người

1.2.1. Nhà chính trị

1.2.1.1. Anh hùng dân tộc

1.2.2. Nhà văn hóa

1.2.2.1. Danh nhân văn hóa thế giới

1.2.3. Nhà văn, nhà thơ xuất sắc

1.2.3.1. Nhiều tác phẩm, đa thể loại

1.2.3.2. Am hiểu nghệ thuật

2. SỰ NGHIỆP VĂN HỌC

2.1. Quan điểm sáng tác

2.1.1. Văn học là vũ khí chiến đấu

2.1.2. Các tác giả là chiến sĩ cách mạng

2.1.3. Tính chân thật và tính dân tộc

2.1.4. Quan tâm đến mục đích đối tượng

2.1.4.1. Hình thức

2.1.4.2. Nội dung

2.2. Di sản văn học

2.2.1. Văn chính luận

2.2.1.1. Thời kì ở Pháp

2.2.1.1.1. Tính chiến đấu mạng mẽ

2.2.1.1.2. băn án chế độ thực dân Pháp,...

2.2.1.2. Thời kì cách mạng

2.2.1.2.1. Hào sảng tha thiết

2.2.1.2.2. Trí tuệ sắc sảo, tình cảm mãnh liệt

2.2.1.2.3. Súc tích ngắn gọn

2.2.1.2.4. Tuyển ngôn độc lập, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến,...

2.2.2. Truyện và kí

2.2.2.1. Lên án thực dân, phong kiến

2.2.2.2. Đề cao tinh thần yêu nước và cách mạng

2.2.2.3. Tình huống độc đáo,nghệ thuật châm biếm, hình tượng sống động

2.2.2.4. Ở Pháp: Paris, những lời than vãn của bà Trưng Trắc,...:

2.2.2.5. Khác: Nhật kí chìm tàu, vừa đi đường vừa kể chuyện,...

2.3. Thơ ca

2.3.1. Ngục trung nhật kí

2.3.1.1. Đặc sắc , đa dạng

2.3.1.2. Mang đậm giá trị tư tưởng và nghệ thuật

2.3.2. Các tác hẩm trong thời kì Việt Bắc

2.3.2.1. Tuyên truyền kháng chiến, yêu nwóc nồng nàn

2.3.2.2. Cổ điển mà hiện đại

2.3.2.3. Dân cày, ca binh lính,... Tức cảnh Pác Bó, Đối Nguyệt,...

2.4. Phong cách nghệ thuật

2.4.1. Độc đáo ,đa dạng, linh hoạt, uyên thâm mà thống nhất, kết hợp nhuần nhị nhiều yếu tố

2.4.2. Tư duy sắc sảo và tình cảm nồng nàn

2.4.3. Độc đáo

2.4.3.1. Chính luận

2.4.3.1.1. Ngắn gọn

2.4.3.1.2. Luận chiến

2.4.3.1.3. Lý tình

2.4.3.2. Truyện kí

2.4.3.2.1. Sáng tạo

2.4.3.2.2. Châm biếm

2.4.3.2.3. Chiến đấu

2.4.3.3. Thơ ca

2.4.3.3.1. Giản dị