เอนไซม์ (Enzyme)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เอนไซม์ (Enzyme) by Mind Map: เอนไซม์ (Enzyme)

1. คือ

1.1. กลุ่มของโปรตีนที่มีหน้าที่พิเศษแตกต่างจากโปรตีนทั่วไป คือ มีความสามารถในการเร่งปฏิกิริยาทางชีวเคมีที่เกิดขึ้นภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง

2. หน้าที่ของเอนไซม์

2.1. ช่วยในการย่อยอาหาร โดยเอนไซม์มีหน้าที่เป็นตัวเร่งในการย่อยอาหารให้สมบูรณ์ ทำให้ร่างกายของเราได้รับสารอาหารที่มีคุณภาพแล้วนำไปใช้ได้

3. การทำงานของเอนไซม์

3.1. สมมติฐานแม่กุญแจกับลูกกุญแจ

3.2. สมมติฐานการเหนี่ยวนำ

4. อัตราการทำงานของเอนไซม์

4.1. อุณหภูมิ

4.2. ความเป็นกรดด่าง(pH)

4.3. ปริมาณความเข้มข้นของเอนไซม์

4.4. ความเข้มข้นของซับสเตรท

5. ตัวยับยั้งเอนไซม์

5.1. การยับยั้งแบบถาวร

5.2. การยับยั้งแบบชั่วคราว

5.3. การยับยั้งแบบย้อนกลับ

6. รูปร่างและโครงสร้างของเอนไซม์

6.1. เอนไซม์ส่วนใหญ่เป็นโปรตีนที่มีรูปร่างกลม