THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU by Mind Map: THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU

1. Định tính

1.1. Phân khúc thị trường

1.1.1. Phân chia theo địa lý

1.1.2. Hành vi của khách hàng

1.1.3. Tâm lý

1.1.4. Nhân khẩu học

1.2. Thị trường mục tiêu

1.3. Định vị sản phẩm

1.3.1. Điểm khác biệt so với đối thủ cạnh tranh

2. Định lượng

2.1. Tốc độ tăng trưởng ngành

2.2. Quy mô ngành

2.3. Thị phần trong quá khứ

2.4. Thị phần mong muốn => Doanh số mong muốn