การปฎิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การปฎิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู by Mind Map: การปฎิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู

1. มาตราฐานการปฏิบัติงาน

1.1. ผู้ประกอบวิชชีพครู

1.1.1. 12 ข้อ

1.1.1.1. 1.ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพให้ก้าวหน้า

1.1.1.2. 2.ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน

1.1.1.3. 3.มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ

1.1.1.4. 4.พัฒนาแผนการสอน

1.1.1.5. 5.พัฒนาสื่อการเรียนการสอน

1.1.1.6. 6.จัดให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์

1.1.1.7. 7.รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน

1.1.1.8. 8.ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

1.1.1.9. 9.ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์

1.1.1.10. 10.ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์

1.1.1.11. 11.แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา

1.1.1.12. 12.สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์

1.2. ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา

1.2.1. 12 ข้อ

1.2.1.1. 1.ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ

1.2.1.2. 2. ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาของผู้เรียน บุคลากร และชุมชน

1.2.1.3. 3.มุ่งมั่นพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ

1.2.1.4. 4.พัฒนาแผนงานขององค์การให้มีคุณภาพสูง สามารถปฏิบัติให้เกิดผลได้จริง

1.2.1.5. 5.พัฒนาและใช้นวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นลำดับ

1.2.1.6. 6.ปฏิบัติงานขององค์การโดยเน้นผลถาวร

1.2.1.7. 7.ดำเนินการและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ

1.2.1.8. 8.ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

1.2.1.9. 9. ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่นอย่างสร้างสรรค์

1.2.1.10. 10.แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา

1.2.1.11. 11.เป็นผู้นำและสร้างผู้นำทางวิชาการในหน่วยงานของตนได้

1.2.1.12. 12.สร้างโอกาสในการพัฒนาได้ทุกสถานการณ์

1.3. ศึกษานิเทศก์

1.3.1. 12 ข้อ

1.3.1.1. 1.ปฏิบัติกิจกรรมวิชาการเพื่อพัฒนาการนิเทศการศึกษา

1.3.1.2. 2.นิเทศ โดยคำนึงถึงผู้รับการนิเทศ

1.3.1.3. 3.พัฒนาผู้รับการนิเทศอย่างมีคุณภาพ

1.3.1.4. 4.พัฒนาแผนการนิเทศให้มีคุณภาพสูง

1.3.1.5. 5.พัฒนาและใช้นวัตกรรมการนิเทศ

1.3.1.6. 6.นิเทศโดยเน้นผลเกิดแก่ผู้รับกร นิเทศ

1.3.1.7. 7.รายงานผลการนิเทศการศึกษาให้มีคุณภาพสูง

1.3.1.8. 8.ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

1.3.1.9. 9.ร่วมพัฒนางานกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์

1.3.1.10. 10.แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา

1.3.1.11. 11.เป็นผู้นำและสร้างผู้นำทางวิชาการ

1.3.1.12. 12.สร้างโอกาสในการพัฒนางานได้ทุกสถานการณ์

2. มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ

2.1. ผู้ประกอบวิชาชีพครู

2.1.1. 2ข้อ

2.1.1.1. 1.การฝึกปฎิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน

2.1.1.2. 2.การปฎิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ

2.2. ผู้บริหารสถานศึกษา

2.2.1. 2ข้อ

2.2.1.1. 1.มีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปี

2.2.1.2. 2.มีประสบการณ์ในตำแหน่งหัวหน้าหมวด

2.3. ผู้บริหารการศึกษา

2.3.1. 5ข้อ

2.3.1.1. 1.มีประสบการณ์ด้านการปฎิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 8ปี

2.3.1.2. 2.มีตำแหน่งบริหารสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี

2.3.1.3. 3.มีประสบการณ์ในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา อย่าน้อย3ปี

2.3.1.4. 4.มีประสบการณ์ในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่มีประสบการณ์การบริหารไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากลุ่ม หรือผู้อำนวยการกลุ่ม หรือเทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

2.3.1.5. 5.มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอน และมีประสบการณ์ในตำแหน่งรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี

2.4. ศึกษานิเทศก์

2.4.1. 2 ข้อ

2.4.1.1. 1.มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนและมีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา หรือ ผู้บริหารการศึกษารวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 5ปี

2.4.1.2. 2.มีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพและมีการเผยแพร่

3. กฎหมายและกระบวนการควบคุม

3.1. 2 ฉบับ

3.1.1. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

3.1.1.1. ควบคุมความประพฤติและออกใบอนุญาต,บทลงโทษ,ผู้ฝ่าฝืน

3.1.1.2. มี2องค์กร

3.1.1.2.1. คุรุสภา

3.1.1.2.2. สกสค(สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด)

3.1.2. พระราชบัญญัติระเบียบและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

3.1.2.1. ควบคุมหน่วยงานและข้าราชการครู

3.1.2.2. ดำเนินการทางวินัยข้าราชการครู

3.1.2.3. มีกคส

4. มาตราฐานความรู้

4.1. ผู้ประกอบวิชาชีพครู

4.1.1. 11ข้อ

4.1.1.1. 1.ความเป็นครู

4.1.1.2. 2.ปรัชญาการศึกษา

4.1.1.3. 3.ภาษาและวัฒนธรรม

4.1.1.4. 4.จิตวิทยาสำหรับครู

4.1.1.5. 5.หลักสูตร

4.1.1.6. 6.การจัดการเรียนรู้และการจัดการในชั้นเรียน

4.1.1.7. 7.การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

4.1.1.8. 8.นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

4.1.1.9. 9.การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้

4.1.1.10. 10.การประกันคุณภาพการศึกษา

4.1.1.11. 11.คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ

4.2. ผู้บริหารสถานศึกษา

4.2.1. 7ข้อ

4.2.1.1. 1.การพัฒนาวิชาชีพ

4.2.1.2. 2.ความเป็นผู้นำทางวิชาการ

4.2.1.3. 3.การบริหารสถานศึกษา

4.2.1.4. 4.หลักสูตร,การวัดและประเมินผล

4.2.1.5. 5.กิจการและกิจกรรมทางการศึกษา

4.2.1.6. 6.การประกันคุณภาพ

4.2.1.7. 7.คุณธรรม,จริยธรรม,จรรยาบรรณ

4.3. ผู้บริหารการศึกษา

4.3.1. 6ข้อ

4.3.1.1. 1.การพัฒนาวิชาชีพ

4.3.1.2. 2.ความเป็นผู้นำทางวิชาการ

4.3.1.3. 3.การบริหารการศึกษา

4.3.1.4. 4.การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

4.3.1.5. 5.การประกันคุณภาพการศึกษา

4.3.1.6. 6.คุณธรรม,จริยธรรม.จรรยาบรรณ

4.4. ศึกษานิเทศก์

4.4.1. 8 ข้อ

4.4.1.1. 1.การพัฒนาการวิชาชีพ

4.4.1.2. 2.การนิเทศการศึกษา

4.4.1.3. 3.การจัดทำแผนและกิจกรรมการนิเทศ

4.4.1.4. 4.การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

4.4.1.5. 5.การวิจัยทางศึกษา

4.4.1.6. 6.นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

4.4.1.7. 7.การประกันคุณภาพการศึกษา

4.4.1.8. 8.คุณธรรม,จริยธรรม,จรรยาบรรณ

5. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๓ (9 ข้อ)

5.1. 1. เริ่มด้วยการยื่นข้อกล่าวหาหรือการกล่าวโทษต่อ คุรุสภา โดยเลขาธิการตรวจสอบในเบื้องต้น หากเรื่องกล่าวหาหรือกล่าวโทษเรื่องใดพ้นหนึ่งปี นับแต่วันที่ผู้กล่าวหารู้เรื่อง การประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพและรู้ตัวผู้ประพฤติผิดให้เสนอให้เสนอคณะกรรมการเพื่อมีมติไม่รับเรื่องไว้พิจารณา

5.2. 2. เลขาธิการ โดยอนุมัติคณะกรรมการอาจดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง

5.3. 3. เห็นว่ากรณีมีมูลเป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพหรือไม่ ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณา

5.4. 4.เมื่อกรณีมีมูล ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวน จำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน โดยผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิคัดค้านผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการสอบสวน