นวัตกรรมการศึกษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
นวัตกรรมการศึกษา by Mind Map: นวัตกรรมการศึกษา

1. 5.เครื่องมือบนโลกออนไลน์ New Media

1.1. Online Learning

1.1.1. AR Type

1.1.1.1. สื่อผสมความเป็นจริงเข้ากับโลกเสมือน

1.1.2. Infographic Type

1.1.2.1. ปรับเปลี่ยนข้อมูลยากให้เป็นข้อมูลที่เข้าได้ง่าย

1.1.3. Presentation Type

1.1.3.1. สื่อการนำเสนอให้น่าสนใจ เรียนรู้ได้ง่าย

1.1.4. Animation Type

1.1.4.1. ภาพกราฟฟิกเคลื่อนไหว ทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้

1.1.5. Game Type

1.1.5.1. เกมจำลองสถานการณ์ของผู้เรียน

1.1.6. Blog Type

1.1.6.1. การทำ Log บนเว็บ เก็บข้อมูลนำเสนอ สามารถแบ่งปันความรู้ ข่าวสารฯลฯ

1.1.7. Encyclopedia Type

1.1.7.1. เครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์

1.1.8. Personal Website type

1.1.8.1. ผู้สอนสร้าง Web เพื่อนำเสนอแก่ผู้เรียน

1.1.9. Social Media type

1.1.9.1. เครื่องมือสร้างชุมชนแบบสังคมออนไลน์ เช่น facebook Instagram

1.1.10. Curation type

1.1.11. Video-based sharing type

1.1.11.1. สามารถค้นคว้า แหล่งข้อมูลหลักจาก Youtube

1.1.12. LMS type

2. 2.ประเภทนวัตกรรมการศึกษา

2.1. คุณลักษณะ

2.1.1. เครื่องมือ

2.1.2. วัสดุ

2.1.3. วิธีการ

2.2. แบ่งเป็น2ส่วน

2.2.1. ผู้บริหารสถานศึกษา

2.2.1.1. นวัตกรรมบริหารการจัดการ

2.2.1.1.1. แนวทาง

2.2.1.1.2. นโยบาย

2.2.2. ผู้สนับสนุนการสอน

2.2.2.1. นวัตกรรมครูผู้สอน

2.2.2.1.1. เครื่องมือ

2.2.2.1.2. สื่อ

2.2.2.1.3. วิธีการ

2.3. ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน

2.3.1. เพิ่มประสบการณ์

2.3.2. สร้างความเข้าใจระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน

2.4. ผลที่เกิดขึ้นกับผู้สอน

2.4.1. ลดภาระการสอน

2.4.2. แรงจูงใจในการสอน

2.4.3. ทราบปัญหาของผู้เรียน

2.5. ผลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา

2.5.1. นวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ

2.5.2. ทราบปัญหาและแก้ไขไปได้อย่างดี

2.5.3. การพัฒนานวัตกรรมรูปแบบใหม่

3. 3.การศึกษาในศตวรรษที่21

3.1. ทักษะการเรียนรู้

3.1.1. ทักษะพื้นฐาน

3.1.2. ทักษะการทำงาน

3.1.3. ทักษะการคิด

3.1.4. ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

3.1.5. ทักษะการใช้ชีวิต

3.2. แนวคิด

3.2.1. ความตระหนักเกี่ยวกับโลก

3.2.2. ความเข้าใจและปฏิบัติเป็นด้านการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจผู้ประกอบการ

3.2.3. ความเข้าใจ ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี

3.2.4. ความเข้าใจ ปฏิบัติเป็นด้านสิ่งแวดล้อม

3.3. ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

3.3.1. ทักษะการเรียนรู้ 4C

3.3.1.1. คิดแบบมีวิจารรญาณ

3.3.1.2. การสื่อสาร

3.3.1.3. การทำงานร่วมกัน

3.3.2. ข้อมูลสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี

3.3.3. ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ

4. 4.ทฤษฎี ความหมาย ขอบเขต แนวคิด ทางนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศIT เพื่อการสื่อสาร For Education

4.1. IT

4.1.1. อุปกรณ์

4.1.2. เครื่องมือ

4.1.3. คอมพิวเตอร์

4.2. Non IT

4.2.1. ใช้แนวคิดใหม่ วิธีการปฏิบัติใหม่ สิ่งประดิษฐ์ใหม่แปลงจากของเดิม

4.2.1.1. จัดการเรียนรู้ด้วยการใช้กิจกรรม

4.2.1.2. สื่อการเรียนการสอนแบบทำมือ

4.2.1.3. ฯลฯ

5. 6.แอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษา

5.1. Aurasma

5.1.1. สร้างAR

5.1.2. สร้างวิดีโอ ภาพนิ่ง ภาพสามมิติ

5.2. Mind Meister

5.2.1. สร้าง MindMap แบบออนไลน์

5.3. pingpong

5.3.1. สร้างกิจกรรม

5.4. Twitter

5.4.1. พูดคุยในโลกออนไลน์

5.4.2. ส่งงานผ่านทางนี้ได้

6. 7.ประโยชน์ของสื่อการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

6.1. ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามศักยภาพของตนเอง

6.2. ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของผู้เรียน

6.3. ส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมทางการศึกษา

6.4. เปิดโอกาสให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลได้สะดวก

6.5. สามารถสร้างให้ผู้เรียนเกิดการกระตือรือร้นในการเรียนรู้ได้

7. 8.พัฒนาการและแนวโน้มของนวัตกรรม

7.1. เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในอนาคต

7.1.1. ระบบเดิม

7.1.1.1. ผู้สอนเน้นการบรรยาย ผู้เรียนรับฟังและทำตามคำสั่งของผู้สอน

7.1.2. ระบบใหม่

7.1.2.1. ผู้สอน เป็นผู้ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียน

7.1.2.2. ผู้เรียน เป็นผู้ที่สืบค้น ค้นคว้าหาข้อมูลจากสิ่งรอบตัว

8. 1.ทฤษฎี ความหมาย แนวคิด ความสำคัญทางนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

8.1. ความหมาย

8.1.1. แนวคิดใหม่

8.1.2. วิธีการใหม่

8.1.3. สิ่งประดิษฐ์ใหม่

8.2. เทคโนโลยี

8.2.1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษา

8.3. Non เทคโนโลยี

8.3.1. สื่อการสอน(ทำเอง)

8.3.2. ทฤษฎีการสอน

8.3.3. เครื่องมือ,อุปกรณ์ในการเรียนการสอน

8.4. โรงเรียนที่มีความพร้อม

8.4.1. Internetเข้าถึง

8.4.2. มีงบประมาณเยอะ

8.5. โรงเรียนที่ไม่มีความพร้อม

8.5.1. Internetเข้าไม่ถึง

8.5.2. มีงบประมาณที่ไม่เพียงพอ