นวัตกรรมการศึกษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
นวัตกรรมการศึกษา by Mind Map: นวัตกรรมการศึกษา

1. 1ทฤษฎีความหมายความสำคัญนวัตกรรมเทศโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

1.1. Eduction of innoveting

1.1.1. ให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพ

1.1.2. ทำให้เกิดเทศโนโลยีนวัตกรรมขึ้น

1.1.2.1. คอมพิวเตอร์

1.1.2.2. สื่อการสอน

1.2. การพัฒนาเทศโนโลยีทางด้านการศึกษา

1.2.1. นวัตกรรม innoveting

1.2.1.1. เทศโนโลยี

1.2.1.2. Non เทคโนโลยี

1.2.1.2.1. สื่อการสอน

1.2.1.2.2. ทฤษฎีการสอน

1.2.1.2.3. อุปกรณ์ในการเรียนการสอน

2. 2ประเภทนวัตกรรมการศึกษา

2.1. ประเภทของนวัตกรรม

2.1.1. 1เครื่องมือ

2.1.2. 2วัสดุ

2.1.3. 3วิธีการ

2.2. แบ่งเป็น2ส่วน

2.2.1. ผู้บริหารสถานศึกษา

2.2.1.1. นวัตกรรมการบริหารจัดการ

2.2.1.1.1. แนวทาง

2.2.1.1.2. นโยบาย

2.2.2. ผู้สนันสนุบการสอน

2.2.2.1. นวัตกรรมสำหรับครูผู้สอน

2.2.2.1.1. ด้านเครื่องมือ

2.2.2.1.2. ด้านสื่อ

2.2.2.1.3. ด้านวิธีการ

2.3. ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน

2.3.1. ช่วยให้มีการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

2.3.2. เน้นประสบการณ์

2.4. ผลที่เกิดขึ้นกับผู้สอน

2.4.1. สร้างแรงจูงใจในการสอน

2.4.2. ทราบปัญหาของผู้เรียน

3. 3การศึกษาในศตวรรษที่21

3.1. แนวคิด

3.1.1. ความตระหนักเกี่ยวกับโลก

3.1.2. ความเข้าใจและปฎิบัติเป็นด้านการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจ ผู้ประกอบการ

3.1.3. ความเข้าใจ ปฎิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี

3.1.4. ความเข้าใจ สามารถดำเนินชีวิตเป็นมีสุขภาพที่ดี

3.1.5. ความเข้าใจ ปฎิบัติเป็นด้านสิ่งแวดล้อม

3.2. ระบบสนุบสนุนที่รัฐบาลจัดให้

3.2.1. ด้านมาตรฐาน กระเมินผล

3.2.2. หลักสูตรและวิธีการสอน

3.2.3. การพัฒนาวิชาแก่ครู ผู้บริหาร

3.2.4. สภาพแวดล้อมเรียนรู้

3.3. ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

3.3.1. 1ทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรม 4ประการ

3.3.1.1. คิดแบบมีวิจารณาน

3.3.1.2. การสื่อสาร

3.3.1.3. การทำงานร่วมกัน

3.3.1.4. การสร้างสรรค์

3.3.2. 2ข้อมูลสารสนเทสและเทศโนโลยี

3.3.2.1. ความเข้าใจและใช้เป็นด้านสารสนเทศและสื่อสาร

3.3.2.2. ความเข้าใจและการปฎิบัติด้านสารสนเทศและการสื่อสาร

3.3.3. 3ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ

3.3.3.1. การมีผลงานและความรับชอบ

3.3.3.2. การปรับตัว

3.3.3.3. ด้านสังคมและวัฒนธรรม

3.4. สาระการเรียนรู้ที่ต้องเรียน

3.4.1. ภาษาอังกฤษ การอ่าน ศิลป์การใช้ภาษา

3.4.2. ภาษาสากลสากลต่างๆ

3.4.3. ศิลป์

3.4.4. คณิต

3.4.5. เศรษฐศาสตร์

3.4.6. ภูมิศาสตร์

3.4.7. ประวัติฺศาสตร์

3.4.8. การปกครองและสิทธฺหน้าที่พลเมือง

3.5. 3Rs (3รู้)

3.5.1. รู้เขียน

3.5.2. รู้คณิต

3.5.3. รู้ ICT

4. 4ทฤษฎี ความหมาย ขอบเขต แนวความคิดทางนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.1. IT

4.1.1. อุปกรณ์ เครื่องมือ คอมพิวเตอร์

4.1.1.1. WBI LCD E-Leaming Social media For Learning

4.1.1.1.1. ความเหมาะสม สถานศึกษา งบประมาณ และบุคคากร

4.2. Non IT

4.2.1. No Internet No Electric

4.2.1.1. ใช้แนวคิดใหม่ วิธีการปฎิบัติใหม่ ิ่งประดิษฐ์ใหม่ดันแปลงากของเดิม

5. 5เครื่องมือบนโลกออนไลน์

5.1. NEW Media

5.1.1. Online Learwing

5.1.1.1. AR Type

5.1.1.1.1. เทคโนโลยีผสมความเป็นจริงเข้ากับโลกเสมือนโดยใช้วิธีซ้อนภาพ

5.1.1.2. Infographic Type

5.1.1.3. Animation type

5.1.1.4. game type

5.1.1.5. blog type

5.1.1.6. encyclopedia type

5.1.1.7. personal website type

5.1.1.8. social media type

5.1.1.9. curation typc

5.1.1.10. video-based sharing type

6. 6แอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษา

6.1. aurasma(AR)

6.1.1. ได้รับความนิยมอย่างมาก

6.1.2. รองรับทั้งระบบ ios และandriod

6.1.3. สร้าง ar ได้เอง

6.1.4. ทำทั้งวืดิโอ ภาพนิ่ง 3มิติ

6.2. pingpong

6.2.1. สะดวกต่อการใช้งาน

6.2.2. รองรับอุปกรณ์ทุกรูปแบบ

6.2.3. รองรับระบบ ios และandriod

6.2.4. สร้างกิจกรรม

6.3. mind meister

6.3.1. แอพที่สร้างแผนผังความคิดออนไลน์เป็นการสรุปและเรียบเรียงไอเดียต่างๆเข้าไว้ด้วยกัน

6.4. twitter

6.4.1. เป็นเครื่องมอที่สารารถส่งข้อความได้ไม่เกิน 140 ตัวอัการ

6.4.2. ผู้เรียนและผู้สอนสารารถใช้งานร่วมกันได้

6.4.2.1. คุยงาน

6.4.2.2. แสดงความคิดเห็น

6.4.2.3. ส่งงานผ่านทาง app นี้ได้

7. 7ประโยข์นของสื่อการเรียนรู้ทางเทศโนโลยีสานสนเทศเพื่อการศึกษา

7.1. สรุปได้ดังนี้

7.1.1. การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเพราะถ่ายทอดเนื้อหาผ่านทางมิลติมีเดียในสื่อประสม

7.1.2. สามารถสร้างให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ได้

7.1.3. ตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน

7.1.4. ส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมทางการศึกษา

7.1.5. เปิดโอกาสให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลได้

7.1.6. การเข้าถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่าง ผู้สอน ผู้เรียน และผู้เรียนด้วยกันระหว่างบทเรียนหรือเนื้อหา

8. 8พัฒนาและแนวโน้วของนวัตกรรม

8.1. การศึกษาแบบเดิม

8.1.1. ผู้เรียน

8.1.1.1. ทำให้อึดอัด

8.2. ระบบเดิม

8.2.1. ผู้สอน เน้นการบรยาย

8.2.2. ผู้เรียน นั่งฟัง ทำตามคำสั่งผู้สอน

8.3. ระบบใหม่

8.3.1. ผู้สอน กลายเป็นผู้ช่วยเหลืออำนวยความสะดวก

8.3.2. กลายเป็น ผู้ที่สืบค้นคว้าหาความรู้จาก สื่งรอบตัว