Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Google Ads by Mind Map: Google Ads

1. Chiến lược

1.1. Nhằm vào 40 nước có tỷ lệ sale cao nhât và chuyển đổi cao nhất

1.1.1. Danh sách các nước

1.1.2. Sẵn sàng bid cao hơn ở những nước top 15

1.2. Tối ưu hóa chuyển đổi

1.2.1. Kết hợp với analytics để lựa chọn/tối ưu campaign

1.2.2. Kết hợp với analytics để test/lựa chọn từ khóa

1.3. Từ khóa

1.3.1. Từ khóa chính cho reporting

1.3.2. Từ khóa phụ cho những package

1.3.2.1. Chia thành từng campaign

1.4. Có thể chạy từ khóa rộng để cắn quảng cáo rồi loại những từ khóa không liên quan, chuyển đổi thấp

1.5. Tối ưu hóa quality score

1.5.1. Nội dung ad

1.5.1.1. Chứa từ khóa của user

1.5.2. Url đích

1.5.2.1. Phù hợp nội dung quảng cáo

1.5.3. Từ khóa

2. Từ khóa

2.1. KoolReport

2.1.1. reporting

2.1.1.1. Tính chất

2.1.1.1.1. open-source

2.1.1.1.2. free

2.1.1.2. Trước

2.1.1.2.1. php

2.1.1.2.2. mysql

2.1.1.2.3. sql server

2.1.1.2.4. oracle

2.1.1.2.5. laravel

2.1.1.2.6. symfony

2.1.1.2.7. codeigniter

2.1.1.2.8. slim

2.1.1.2.9. yii2

2.1.1.3. Chính

2.1.1.3.1. reporting

2.1.1.3.2. report

2.1.1.3.3. data report

2.1.1.3.4. dashboard

2.1.1.4. Sau

2.1.1.4.1. framework

2.1.1.4.2. tool

2.1.2. bi

2.1.2.1. business intelligence

2.1.2.2. bi tool

2.2. Sản phẩm mở rộng

2.2.1. Export PDF

2.2.1.1. php create pdf

2.2.1.2. html to pdf php

2.2.1.3. php pdf

2.2.1.4. php pdf generator

2.2.1.5. convert html to pdf

2.2.1.6. php pdf library

2.2.1.7. export html to pdf

2.2.1.8. php generate pdf from html

2.2.1.9. how to convert html to pdf in php

2.2.1.10. html to pdf converter php

2.2.1.11. php report pdf

2.2.1.12. php convert html to pdf

2.2.1.13. php create pdf from html

2.2.1.14. convert html to pdf php

2.2.1.15. php print pdf

2.2.1.16. html to pdf laravel

2.2.1.17. laravel generate pdf

2.2.1.18. laravel html to pdf

2.2.1.19. laravel pdf generator

2.2.2. Pivot

2.2.2.1. php pivot table

2.2.2.2. mysql pivot

2.2.2.3. mysql pivot table

2.2.2.4. pivot table sql

2.2.2.5. php pivot table mysql

2.2.2.6. sql pivot

2.2.3. Google Chart

2.2.3.1. google chart php

2.2.3.2. php chart

2.2.3.3. google charts php mysql

2.2.3.4. php charts free

2.2.3.5. mysql chart

2.2.3.6. php line chart

2.2.3.7. php create chart from mysql data

2.2.3.8. chart php mysql

2.2.4. DrillDown

2.2.4.1. drill down report

2.2.4.2. drill down charts

2.2.5. Excel

2.2.5.1. php excel

2.2.5.2. php excel reader

2.2.5.3. php export to excel

3. Đối tượng

3.1. Chưa biết đến

3.1.1. Search/díplay

3.2. Đã truy cập

3.2.1. Remarketing để download

3.3. Đã downlod

3.3.1. Remarketing để mua

3.4. Đã register

3.5. Đã định mua

3.5.1. Remarketing để mua

3.5.1.1. Chiến dịch giảm giá

3.5.1.2. Chiến dịch remind

3.6. Đã mua

4. Sản phẩm

4.1. KoolReport

4.1.1. Phần mềm mã nguồn mở tạo báo cáo sử dụng ngôn ngữ php

4.1.1.1. Miễn phí

4.1.1.2. Dùng PHP tạo báo cáo

4.1.1.3. Kết nối với nhiều cơ sơ dữ liệu

4.1.1.3.1. MySQL

4.1.1.3.2. SQL Server

4.1.1.3.3. MongDB

4.1.1.3.4. CSV

4.1.1.3.5. Excel

4.1.1.4. Xử lý dự liệu

4.1.1.5. Hiện thị dữ liệu dưới dạng bảng hoặc đồ thị

4.2. Có nhiều package mở rộng

4.2.1. Export to pdf

4.2.1.1. Xuất bảo cáo ra PDF

4.2.2. Excel

4.2.2.1. Truy xuất dữ liệu từ excel

4.2.2.2. Xuất dự liệu báo cáo ra excel

4.2.3. Pivot

4.2.3.1. Tổng hợp dữ liệu dạng pivot

4.2.4. DrillDown

4.2.4.1. Phóng to, thu nhỏ dữ liệu

4.3. KoolReport Pro

4.3.1. = KoolReport + tất cả packages mở rộng

4.3.2. Licences

4.3.2.1. Developer License

4.3.2.1.1. $199

4.3.2.2. Team License

4.3.2.2.1. $499

4.3.2.3. Enterprise License

4.3.2.3.1. $999

4.4. Đối tượng sử dụng

4.4.1. Lập trình viên PHP làm dự án cho khách hàng hoặc dự án cá nhân

4.4.2. Công ty cần xây dựng báo cáo

5. Yêu cầu

5.1. Tỉ lệ click

5.1.1. Chấp nhận được: 8.00%

5.1.2. Đạt : 10.00%

5.1.3. Tuyệt vời: 15%

5.2. Giá chuyển đổi

5.2.1. Chấp nhận đc

5.2.1.1. 100k/1 chuyển đổi

5.2.2. Đạt

5.2.2.1. 75k/1 chuyển đổi

5.2.3. Tuyệt vời

5.2.3.1. 50k/1 chuyển đổi

5.3. Quality Score

5.3.1. Chấp nhận đc

5.3.1.1. 5/10

5.3.2. Đạt

5.3.2.1. 7/10

5.3.3. Tuyệt vời

5.3.3.1. 9/10