ปัญหาและอุปสรรคในการสอน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ปัญหาและอุปสรรคในการสอน by Mind Map: ปัญหาและอุปสรรคในการสอน

1. เวลาในการสอนไม่พอเนื่องจากมีการหยุดเรียนจาก

1.1. กิจกรรมต่างๆ

1.2. วันหยุดต่างๆ

1.3. ปัญหาการขาดเรียนของนักเรียน ทำให้เกิดความไม่ต่อเนื่องในการเรียน

2. การไม่จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน

2.1. การเตรียมความพร้อมในการเรียนของนักเรียน

2.2. การจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องนำมาเรียน

3. สิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียน

3.1. โสตทัศนศึกษา

3.1.1. Smart TV

3.1.2. Projector

3.2. ห้องเรียน

3.2.1. บรรยากาศของห้องเรียน

3.2.2. โต๊ะ เก้าอี้ ในห้องเรียน

4. ภาระหน้าที่ของครู

4.1. งานเอกสาร

4.2. จำนวนคาบสอน

4.3. กิจกรรมและส่วนงานต่างๆที่ต้องรับผิดชอบ

5. ทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน

5.1. การเรียนรู้ที่ไม่เท่ากันของนักเรียนภายในห้อง

5.2. การสนใจและการร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน

5.3. พื้นฐานทางด้านความรู้เดิมของนักเรียน

5.4. ความกระตือรือร้นในการเรียนของนักเรียน

6. กิจกรรมการเรียนการสอน

6.1. การเรียนไม่น่าสนใจ น่าเบื่อ

6.2. ธรรมชาติรายวิชา

6.2.1. ความชื่นชอบในเนื้อของนักเรียน

6.2.2. ความชื่นชอบในครูผู้สอน

7. จำนวนักเรียนในห้องเรียนที่ค่อนข้างเยอะ

8. ตรวจงานนักเรียนไม่ทัน

8.1. ชิ้งงาน

8.2. การบ้าน

8.3. แบบฝึกหัด

9. เทคนิคการสอนของครู

9.1. ความกระตือรือร้นการการสอนนักเรียน

9.2. ความพร้อมของครู