HÔ HẤP Ở THỰC VẬT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
HÔ HẤP Ở THỰC VẬT by Mind Map: HÔ HẤP Ở THỰC VẬT

1. PTPƯ: C6H12O6 + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2O + Q (năng lượng: ATP + nhiệt)

2. Hô hấp ở thực vật là quá trình oxi hóa các hợp chất hữu cơ thành CO2 và H2O đồng thời giải phóng năng lượng, một phần năng lượng được tích lũy trong ATP.

3. Khái niệm hô hấp ở thực vật

3.1. Vai trò

3.1.1. Giải phóng ATP được sử dụng cho các quá trình sống của cơ thể: trao đổi chất, hấp thụ và vận chuyển các chất, …

3.1.2. Hình thành nhiều sản phẩm trung gian là nguyên liệu của các quá trình tổng hợp nhiều chất khác trong cơ thể.

3.1.3. Giải phóng nhiệt để duy trì nhiệt độ thuận lợi cho các hoạt động sống của cây.

4. Con đường hô hấp ở thực vật

4.1. Phân giải kị khí

4.1.1. Điều kiện xảy ra

4.1.1.1. Thiếu O2

4.1.2. Diễn biến

4.1.2.1. 2 giai đoạn

4.1.2.1.1. Đường phân

4.1.2.1.2. Lên men

4.1.3. Hiệu quả năng lượng

4.1.3.1. 2ATP

4.2. Phân giải hiếu khí

4.2.1. Điều kiện xảy ra

4.2.1.1. Đủ O2

4.2.2. Diễn biến

4.2.2.1. Đường phân

4.2.2.1.1. Nơi xảy ra: tế bào chất

4.2.2.1.2. Đặc điểm: 1 C6H12O6 → 2 axit piruvic + 2 ATP

4.2.2.2. Hô hấp hiếu khí

4.2.2.2.1. Chu trình crep

4.2.2.2.2. Chuỗi chuyền e

4.2.2.2.3. Sản phẩm: 2 axit piruvic → 6CO2 + 6 H2O + 36 ATP

4.2.3. Hiệu quả năng lượng

4.2.3.1. 38ATP

5. Hô hấp sáng ở thực vật.

5.1. Khái niệm

5.1.1. Hô hấp sáng là quá trình hấp thụ O2 và giải phóng CO2 ở ngoài sáng.

5.2. Đối tượng

5.2.1. Thực vật C3

5.3. Điều kiện

5.3.1. Cường độ ánh sáng cao, [CO2] thấp, [O2] cao

5.4. Bộ máy hô hấp sáng

5.4.1. Lục lạp: nơi hình thành nguyên liệu

5.4.2. Peroxixom: nơi oxi hóa nguyên liệu (nhờ enzim oxigenaza)

5.4.3. Ti thể: nơi giải phóng CO2

5.4.4. Vai trò: Không tạo ATP, tiêu tốn 50% sản phẩm quang hợp, có hình thành 1 vài axit amin như serin, glixin.

6. Mối quan hệ giữa hô hấp và quang hợp

6.1. Sản phẩm của quang hợp (C6H12O6 và O2) là nguyên liệu của hô hấp và chất oxi hóa trong hô hấp.

6.2. Sản phẩm của hô hấp (CO2 và H2O) lại là nguyên liệu để tổng hợp nên C6H12O6 và giải phóng O2 trong quang hợp.

7. NGUYỄN NGỌC MAI_11A3