การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู้และปัญหาวิจัย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู้และปัญหาวิจัย by Mind Map: การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ทฤษฎีการเรียนรู้และปัญหาวิจัย

1. ความจำเป็นของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

1.1. ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสุขที่สุด

1.2. ต้องเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา

2. ความหมายของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

2.1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาคือ แผนการจัดการเรียนการเรียนการสอนที่เกิดจาการตัดสินใจร่วมกันระหว่างบุคลากรทั้งภายในและภายนอกของโรงเรียน เพื่อกำหนดการเรียนรู้ของนักเรียน มีการวางแผนนำไปใช้และประเมินร่วมกัน

3. แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

3.1. เป็นแนวคิดภายใต้พื้นฐานของการบริหารที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน ซึ่งเป็นแนวคิดที่มุ่งให้สถานศึกษามีอิสระและมีความคล่องตัวในการบริหารงานด้านวิชาการ ด้านการเงิน ด้านการบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยมีความเชื่อว่าการตัดสินใจที่ดีที่สุดเกิดจากการตัดสินใจ ของคณะบุคคลที่อยุ่ใกล้ชิดและมีส่วนเกี่ยวข้องกับนักเรียนมากที่สุด

4. ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

4.1. ขั้นที่1 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในด้านต่างๆ

4.2. ขั้นที่2 การร่างหลักสูตร

4.3. ขั้นที่3 การตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร

4.4. ขั้นที่4 การนำหลักสูตรไปใช้

4.5. ขั้นที่5 การประเมินผลหลักสูตร

5. ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน

5.1. ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการการประมวลข้อมูล

5.2. ทฤษฎีทางพหุปัญญา

5.3. ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง

5.4. ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน

5.5. ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ

6. แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้

6.1. นิยามของการพัฒนารูปแบบการสอน

6.2. เครื่องมือช่วยสื่อสารแนวคิดการพัมนาระบบการสอนรูปแบบการสอน

6.3. หลักการพื้นฐานของการออกแบบและพัฒนาระบบการสอน

6.4. ภารกิจหลักของแบบจำลองรูปแบบการออกแบบและพัฒนาระบบการสอน

6.5. หลักของแบบจำลองรูปแบบการออกแบบและพัฒนาระบบการสอน

6.6. แนวคิดในการพัฒนารูปแบบการสอน

6.7. การนำเสนอรูปแบบการสอน

7. นวัตกรรมทางการศึกษา/การเรียนการสอน

7.1. นวัตกรรมทางการศึกษา

7.1.1. แนวความคิดหรือเครื่องมือ ซึ่งเป็นสิ่งแปลกใหม่แต่ถูกนำมาทดลองใช้เพื่อดูผลว่าให้ผลดีเพียงใด ถ้าได้ผลดีก็ได้รับการเผยแพร่ให้รู้จักและนำมาใช้อย่างกว้างขวาง

7.2. นวัตกรรมทางการเรียนการสอน

7.2.1. แนวคิด กระบวนการหรือสื่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหาการเรียน หรือพัฒนาการเรียนรู้และการเรียนการสอนให้มีระสิทธิภาพ และพัฒนาผู็เรียนให้มีคุณภาพตามต้องการ

8. ปัญหาการวิจัยทางหลักสูตรและการสอน

8.1. การปฏิรูปการเรียนการสอนศึกษาขั้นพื้นฐาน และปฏิรูปหลักสูตร

8.2. การปฏิรูปและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

8.3. การปฏิรูปทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

8.4. การพัฒนาการศึกษาปฐมวัย

8.5. การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม

8.6. การขยายโอกาสทางการศึกษา

8.7. การปฏิรูปและสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานพื้นที่การศึกษาและถานศึกษา

8.8. การพัฒนาการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ หรือเด็กพิการเรียนร่วม

8.9. การพัฒนาการศึกษาเพื่อการส่งเสริมบทบาทนักเรียนไทยในเวทีโลก

8.10. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาสังคมของเอกชน พ่อแม่ ผู้ปกครอง องค์กรทางสัคม