องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ by Mind Map: องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

1. 1.Hardware (ฮาร์ดแวร์) คือ ลักษณะทางกายของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งหมายถึงตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์รอบข้าง peripheral (เพอริพีรีว) ที่เกี่ยวข้อง

1.1. 1.หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)

1.2. 2.หน่วยแสดงข้อมูล(Output Unit)

1.3. 3.หน่วยเก็บข้อมูล(Storage) (1) หน่วยความจำหลัก (Primary Storage) (2) หน่วยความจำสำรอง (Secondary Storage)

1.4. 4.หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit:CPU)

2. 2.Software (ซอฟต์แวร์) คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ที่ประกอบออกมาจากโรงงานจะยังไม่สามารถทำงานใด ๆ เนื่องจากต้องมี Software (ซอฟต์แวร์) ซึ่งเป็นชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่สั่งให้ฮาร์ดแวร์ทำงานต่าง ๆ

2.1. ซอฟต์แวร์ระบบ System Software (ชิสเต็ม ซอฟแวร์)

2.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ Application Software (แอพพลิเคชัน ชอฟแวร์)

3. 3.บุคลากร Peopleware (พิเพิลแวร์) เครื่องคอมพิวเตอร์โดยมากต้องใช้บุคลากรสั่งให้เครื่องทำงาน เรียกบุคลากรเหล่านี้ว่า ผู้ใช้ หรือ user (ยูเชอร์)

4. 4. ข้อมูลและสารสนเทศ Data Information (ดาต้า อิมฟอเมชัน) ในการทำงานต่าง ๆ จะต้องมีข้อมูลเกิดขึ้นตลอดเวลา ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานที่ถูกเก็บรวบรวมมาประมวลผล

4.1. สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ผ่านกระบวนการเก็บรวบรวมและเรียบเรียง เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้สารสนเทศที่ดี

5. 5.กระบวนการ (Procedure) กระบวนการทำงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ