Chương I: Tổng quan hệ thống tài chính

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Chương I: Tổng quan hệ thống tài chính by Mind Map: Chương I: Tổng quan hệ thống tài chính

1. Định chế tài chính

1.1. Chức năng

1.1.1. Giảm chi phí giao dịch (Chuyên môn hóa, lợi thế Kinh tế do quy mô)

1.1.2. Chia sẻ rủi ro

1.1.2.1. Chuyển hóa tài sản

1.1.2.2. Đa dạng hóa tài sản

1.1.3. Giảm chi phí thông tin

1.1.3.1. Lựa chọn đối nghịch

1.1.3.2. Rủi ro đạo đức

1.2. Phân loại

1.2.1. Định chế nhận tiền gửi

1.2.1.1. NHTM

1.2.1.2. Hiệp hội tiết kiệm, cho vay

1.2.1.3. Liên hiệp tín dụng

1.2.2. Định chế đầu tư

1.2.2.1. Công ty tài chính

1.2.2.2. Quỹ tương hỗ

1.2.2.3. Ngân hàng đầu tư

1.2.3. Định chế tiết kiệm theo hợp đồng

1.2.3.1. Công ty bảo hiểm nhân thọ

1.2.3.2. Công ty bảo hiểm tài sản, tai nạn

1.2.3.3. Quỹ hưu trí

2. Ngân hàng trung ương

2.1. Hệ thống tổ chức NHNN

2.1.1. Cấp I

2.1.2. Cấp II

2.2. Mô hình tổ chức

2.3. Công cụ chính sách tiền tệ

2.4. Hoạt động

2.5. Chức năng

2.6. Nhiệm vụ

3. Thị trường tài chính

3.1. Chức năng

3.1.1. Dẫn vốn

3.1.2. Khuyến khích tiết kiệm, đầu tư

3.1.3. Cung cấp tính thanh khoản cho các chứng khoán

3.2. Phân loại

3.2.1. Thị trường công cụ nợ và vốn cổ phần

3.2.2. Thị trường sơ cấp và thứ cấp

3.2.2.1. Sơ cấp: CK phát hành lần đầu

3.2.2.2. Thứ cấp: CK đã qua nhiều vòng giao dịch

3.2.3. Thị trường tập trung và bán tập trung (OTC)

3.2.4. Thị trường tiền tệ và vốn

3.2.4.1. TT tiền tệ: Công cụ nợ ngắn hạn

3.2.4.2. TT vốn: Công cụ nợ dài hạn, vốn cổ phần

4. Hệ thống tài chính

4.1. Thiết chế thị trường

4.2. Định chế tài chính

4.3. Công cụ tài chính

4.4. Các thành phần

4.4.1. Vốn (Tiền, hàng hóa, công cụ tài chính)

4.4.2. Người thừa vốn

4.4.3. Người thiếu vốn