กฎหมายปกครอง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
กฎหมายปกครอง by Mind Map: กฎหมายปกครอง

1. การจัดองค์กรฝ่ายปกครอง

1.1. หลักการรวมอำนาจทางปกครอง

1.1.1. อำนาจการตัดสินใจอยู๋ที่ส่วนกลาง

1.1.1.1. หลักการแบ่งอำนาจทางปกครอง

1.1.1.1.1. จังหวัด

1.1.1.1.2. อำเภอ

1.1.1.1.3. ตำบล

1.1.1.1.4. หมู่บ้าน

1.1.2. อยู่ภายใต้การบังคับบัญชา

1.1.2.1. ส่วนกลางควบคุมความชอบด้วยกหมาย

1.1.2.2. ส่วนกลางควบคุมความเหมาะสมของการกระทำ

1.1.3. กระทรวง ทบวง กรม ฐานะเทียบเท่ากรม

1.2. หลักการกระจายอำนาจทางปกครอง

1.2.1. ลักษณะ

1.2.1.1. เป็นนิติบุคคล

1.2.1.2. มีการเลือกตั้งผู้บริหารโดยเฉพาะ

1.2.1.3. มีงบประมาณและรายได้เป็นของตนเอง

1.2.1.4. มีบุคคลากรเป็นของตนเอง

1.2.1.5. มีงานเป็นของตนเอง

1.2.2. อยู่ภายใต้การกำกับดูแล

1.2.2.1. ส่วนกลางควบคุมความชอบด้วยกฎหมาย

1.2.3. ประเภท

1.2.3.1. การกระจายทางพื้นที่

1.2.3.1.1. อบต.

1.2.3.1.2. อบจ.

1.2.3.1.3. เทศบาล

1.2.3.1.4. พัทยา

1.2.3.1.5. กรุงเทพมหานคร

1.2.3.2. การกระจายอำนาจทางกิจการ

1.2.3.2.1. รัฐวิสาหกิจ

1.2.3.2.2. องค์กรมหาชน

2. ฝ่ายปกครอง

2.1. ประเภทของฝ่ายปกครอง (ใช้กฎหมายระดับ พ.ร.บ.)

2.1.1. ไม่อยู่ภายในบังคับบัญชาหรือกำกับดูแลของรัฐบาล

2.1.1.1. พระมหากษัตริย์

2.1.1.2. คณะรัฐมนตรั

2.1.1.3. นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

2.1.1.4. องค์กรอิสระ

2.1.1.5. หน่วยงานอิสระของรัฐ

2.1.1.5.1. หน่วยธุรการขององค์กรตุลากร

2.1.1.5.2. หน่วยธุรการขององค์กรอิสระ

2.1.1.5.3. หน่วยธุรการขององค์กรอัยการ

2.1.1.5.4. หน่วยธุรการขององค์กรนิติบัญญัติ

2.1.2. อยู่ภายใต้บังคับบัญชาหรือกำกับดูแลของรัฐบาล

2.1.2.1. ราชการส่วนกลาง

2.1.2.1.1. กระทรวง

2.1.2.1.2. ทบวง

2.1.2.1.3. กรม

2.1.2.1.4. ส่วนราชการอื่นฐานะเทียบเท่ากรม (มีฐานะเป็นนิติบุคค)

2.1.2.2. ราชการส่วนภูมิภาค

2.1.2.2.1. จังหวัด

2.1.2.2.2. อำเภอ

2.1.2.2.3. ตำบล

2.1.2.2.4. หมู่บ้าน

2.1.2.3. ราชการส่วนท้องถิ่น

2.1.2.3.1. อบต.

2.1.2.3.2. อบจ.

2.1.2.3.3. เทศบาล

2.1.2.3.4. พัทยา

2.1.2.3.5. กรุงเทพฯ

2.1.2.4. รัฐวิสาหกิจ

2.1.2.4.1. โดย พ.ร.บ.

2.1.2.4.2. โดย พ.ร.ฎ.

2.1.2.4.3. มติคณะรัฐมนตรี (ไม่มีฐานะเป๋นนิติบุคคล)

2.1.2.5. องค์กรมหาชน

2.1.2.5.1. โดย พ.ร.บ.

2.1.2.5.2. โดย พ.ร.ฎ.

2.1.2.6. หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจปกครอง

2.1.2.6.1. สภาทนายความ

2.1.2.6.2. สภามหาวิทยาลัยเอกชน

2.1.2.6.3. องค์กรวิชาชีพต่างๆ

2.1.2.6.4. แพทยสภา

2.1.2.7. หน่วยงานอื่นซึ่งดำเนินกิจการทางปกครอง

2.1.2.7.1. เอกชน

2.1.2.7.2. รัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัท