Quy trình Chống thấm

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Quy trình Chống thấm by Mind Map: Quy trình Chống thấm

1. Tổ đội thi công:..................SĐT:............................

2. P.án thi công:

2.1. Dán màng:.....................................

2.2. Quét hóa chất 1:...........................

2.3. Quét hóa chất 2:...........................

3. Chủng loại vật tư:.......................

4. Định mức:..................................

5. Công tác phụ:...........................

6. Thi công:

6.1. Vệ sinh mặt bằng:.....................

6.2. Thi công chống thấm:...............

6.3. Kiểm tra chất lượng:...................

6.4. Vệ sinh sau thi công:.................